Νόμος 2465/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έλεγχος παραβάσεων αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 

1. Ο έλεγχος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στα πλαίσια της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους:

 

α. στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β. στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές,

γ. στις Αστυνομικές Αρχές,

δ. στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Υπηρεσίες Μεταφορών και ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται, πέραν των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία ποινικών κυρώσεων, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Για παραβάσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1988:

 

(1) Μη έγκυρο μισθωτήριο, θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

(2) Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγού. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

(3) Μίσθωση οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1988. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(4) Εκπρόθεσμη υποβολή του συμφωνητικού της παραγράφου β' του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1988. Πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Η παράβαση αυτή βεβαιώνεται μόνο από τις Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999, (ΦΕΚ 57/Α/1999))

 

1. Υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 20% ορίου μικτού βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' άξονα από όλα τα ΦΔΧ και τα ΦΙΧ. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για 1 μήνα.

 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 για τα ΦΔΧ που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 531/1970 (ΦΕΚ 101/Α/1970) και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) αρχίζει από 01-06-2002.

 

3. Φόρτωση των οχημάτων που δεν διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) του νόμου [Ν] 1350/1983. Το πρόστιμο του άρθρου 86 παράγραφοι 4 και 5 του νόμου [Ν] 2696/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 

γ. Για παραβάσεις της νόμιμης μεταφοράς (νόμος [Ν] 383/1976 και νόμος [Ν] 1959/1991):

 

(1) Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχήματος. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Πρόστιμο διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(3) Παράνομη αλλαγή κατηγορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(4) Μεταφορά αγαθών άλλων εκτός των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(5) Παράνομη διενέργεια διεθνών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών ή παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

(6) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή

ημιρυμουλκούμενο όχημα κατά παράβαση του νόμου [Ν] 1010/1980, όπως κάθε φορά ισχύει Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(7) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (Containers). Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) μηνών.

 

δ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 881/1992:

 

Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 

ε. Για παραβάσεις της νομιμότητας συνδυασμένης μεταφοράς (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 431/1995 (ΦΕΚ 245/Α/1995)).

 

Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνδυασμένη μεταφορά. Πρόστιμο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

 

στ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 3118/1993 (cabotage):

 

(1) Παραβίαση ορίου παραμονής και ελλείψεις αποδεικτικών εγγράφων. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη εργασιακή σχέση οδηγού. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

(3) Εθνική μεταφορά από όχημα τρίτης χώρας. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και απαγόρευση εισόδου στη χώρα για έξι (6) μήνες.

 

ζ. Για παραβάσεις ΦΙΧ αυτοκινήτων (Νόμος [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991)):

 

(1) Μη ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

(2) Οδήγηση από πρόσωπο που δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1959/1991. Πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

(3) Μεταφορά διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

(4) Παραχώρηση χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο του ΦΙΧ αυτοκινήτου, σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, εκτός από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Πρόστιμο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

(5) Παραβάσεις βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων ως προς τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

(6) Μεταφορά από τον τόπο παραγωγής κατ' ευθείαν στον πελάτη από επαγγελματία ή επιχείρηση, οι οποίοι ασκούν αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(7) Μεταφορά για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμιστρο. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται κάθε φορά τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να τροποποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1988 και του κεφαλαίου Γ' της [Α] Α2/26718/5543/1993 (ΦΕΚ 131/Β/1993) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.