Νόμος 2469/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μείωση αποδόσεων υπέρ τρίτων - περιορισμός επιχορηγήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Από 01-01-1997 έως και 31-12-1998 οι ετήσιες αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους περιορίζονται στο 75%. Το υπόλοιπο 25% αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

β. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις αποδόσεις εσόδων υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου. Τα έσοδα που έχουν παρακρατηθεί έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν αποδίδονται.

 

γ. Το ποσό της απόδοσης που αναλογεί κατ' έτος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων περιορίζεται για τα έτη 1997 και 1998 στο 75%. Το υπόλοιπο 25% αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000).

 

2. Από 01-01-1997 έως και 31-12-1998 το ετήσιο συνολικό ποσό για επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων για μισθούς, συντάξεις, καθώς και των επιχορηγήσεων ή συνδρομών προς διεθνείς οργανισμούς, δεν μπορεί να υπερβεί σε απόλυτα ποσά τις συνολικές επιχορηγήσεις του οικονομικού έτους 1996 κατά εποπτεύον υπουργείο ή αντίστοιχη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Από τις επιχορηγήσεις του 1996 εκπίπτουν το κονδύλια τα οποία κάλυψαν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες. Στις επιχορηγήσεις για μισθούς δεν συνυπολογίζονται οι κάθε είδους δαπάνες για πρόσθετες παροχές.

 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για νέα προγράμματα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες εγκρίνονται μετά από αιτιολογημένη αξιολόγηση προτάσεων των ενδιαφερόμενων υπουργείων προς το Υπουργείο Οικονομικών και με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου υπουργείου, πλην των αποδοχών, δεν υπερβαίνει το ρυθμό πληθωρισμού του έτους εφαρμογής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.