Νόμος 2469/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχορηγούμενοι υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών ανάλυση Προϋπολογισμού κατά ομάδες και κατηγορίες ή λοιπές εξειδικευμένες περιπτώσεις δαπανών, ανάλογα με τη φύση τους και με το λογιστικό σύστημα που εφαρμόζουν, καθώς και πλήρη απεικόνιση των πάσης φύσεως εσόδων και περιουσιακών στοιχείων.

 

2. Η κάλυψη κάθε κατηγορίας δαπάνης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των επιχορηγούμενων φορέων καθορίζεται σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο ύψος αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

3. Σε περίπτωση που το μέσο ύψος μιας κατηγορίας αμοιβών ή λειτουργικών δαπανών υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που χορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους φορείς του δημόσιου τομέα, ο Προϋπολογισμός του φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπλέον πηγές χρηματοδότησης του υπολειπόμενου μέρους της κάθε κατηγορίας δαπάνης από τα έσοδα του φορέα.

 

Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι αμοιβές απασχολουμένων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τους οποίους έχουν νομοθετηθεί Ειδικά Μισθολόγια.

 

4. Την ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου των ως άνω διατάξεων έχει το Υπουργείο Οικονομικών και το κατά περίπτωση εποπτεύον υπουργείο.

 

5. α. Όλοι οι φορείς που επιχορηγούνται ή τους αποδίδονται έσοδα που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό εκατομμυρίων δραχμών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οφείλουν, το αργότερο εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να υποβάλουν τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 1997 έως και 1999 στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταλήγουν σε συγκράτηση του ποσοστού αύξησης σε ονομαστικούς όρους έως το ήμισυ του προβλεπόμενου για τα έτος αυτό δείκτη τιμών καταναλωτή, μέσω της αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων, της προώθησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της συγκράτησης των δαπανών τους και της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των ιδίων εσόδων. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και αναλυτικά προϋπολογισμό δαπανών, εσόδων, καθώς και αναλύσεις των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου φορέα.

 

β. οι περιορισμοί και υποχρεώσεις της περιπτώσεως α' της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για ασφαλιστικούς φορείς, για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ή για άλλες περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

γ. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια υποβάλλονται στο εποπτεύον υπουργείο και στο Υπουργείο Οικονομικών από τα οποία και αξιολογούνται. Με βάση τις αξιολογήσεις αυτές καθορίζεται η επιχορήγηση κάθε φορέα στα πλαίσια περιορισμού και συγκράτησης των επιχορηγήσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

δ. Στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/2414).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

6. Το περιεχόμενο και η διαδικασία σύνταξης και υποβολής των Επιχειρησιακών Σχεδίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής οικονομίας και οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.