Νόμος 2515/97 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, συνεταιρισμοί, ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, δύνανται να επιχορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Οι επιχορηγήσεις αυτές θεωρούνται Δημόσιες Επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954 Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς αυτές διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού και εγκρίνονται με την ένταξη αντίστοιχων έργων στις οικείες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, στην αρμοδιότητα ή στην εποπτεία του οποίου υπάγονται οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες.

 

Αποφάσεις επιχορηγήσεων, που εκδόθηκαν πριν από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου για όμοιες περιπτώσεις, θεωρούνται έγκυρες, νόμιμα εντάσσονται και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 1262/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 2443/1996, καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.