Νόμος 2576/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συμπλήρωση διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως:

 

{Με τους ανωτέρω κανονισμούς μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων και στη διενέργεια προμηθειών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2261/1994 (ΦΕΚ 205/Α/1994) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για τις αναθέσεις καθηκόντων συμβούλων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991).}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) εφαρμόζονται και στις αντίστοιχες μελέτες του έργου ή τμημάτων αυτού που έχουν ανατεθεί ή έχει αρχίσει η διαδικασία ανάθεσης πριν την ίδρυση της εταιρείας.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, Κύριος του Έργου ή Εργοδότης καθίσταται η εταιρεία. Τα όργανα και συμβούλια που αποφασίζουν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε υπέρ του Δημοσίου και των υπηρεσιών του υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές των αναδόχων και οι τυχόν συνασφαλίσεις του Δημοσίου σε ασφαλιστικές εταιρείες ισχύουν ως εγγυητικές επιστολές και συνασφαλίσεις υπέρ της ιδρυόμενης Εταιρείας.}

 

5. Οι ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, μεριμνούν για τη σύνταξη των διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων που απαιτούνται για τις απαλλοτριώσεις, επιμελούνται για την έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και εισηγούνται αρμοδίως την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, βάσει του καταρτιζόμενου από αυτές χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των τμημάτων του έργου στα οποία αναφέρονται. Για το σκοπό αυτόν οι κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 εγκρινόμενες δαπάνες κτηματογράφησης, αποζημιώσεις και αμοιβές προεγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών αυτών, τις οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους.

 

Οι εταιρείες εισηγούνται επίσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών, η επιβάρυνση των εταιρειών, με τις δαπάνες (οδοιπορικών και άλλων εξόδων), τις ημερήσιες αποζημιώσεις και τις αμοιβές των συγκροτούμενων Επιτροπών Προεκτίμησης που βαρύνουν το Δημόσιο, για τις παραπάνω επιτάξεις και αποζημιώσεις και να προσδιορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις με τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών εγκρίνει την καταβολή των αποζημιώσεων και αμοιβών αυτών.

 

6. Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν όσα έργα χαρακτηρίζονται προφανούς δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία, πραγματοποιούνται με δαπάνες και μέριμνα της εταιρείας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων νοείται για τα έργα της εταιρείας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ως Συμβούλιο κατά το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1838/1951 το Τεχνικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.