Νόμος 3481/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του προεδρικού διατάγματος 609/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται επί έλασσον δαπάνη να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α) Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

 

β) i. Να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

ii) να μην θίγεται η πληρότητα ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και

iii) να μην χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

 

γ)Να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνη από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

 

Τα ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδος τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.

 

Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις συμβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ εφόσον τα έργα αυτά:

 

α) κατασκευάζονται με μελέτες που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του νόμου 3316/2005 ή

β) προκηρύσσονται μετά την 01-03-2006 ή

γ) αφορούν σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 ανεξαρτήτως ημερομηνία προκήρυξης}

 

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Στα έργα με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανώτερη του ορίου εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει με τη Διακήρυξη τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους υπεργολάβους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά μέγιστο όριο το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η Διακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της κείμενης νομοθεσίας για την έγκριση της υπεργολαβίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ' αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση.}

 

3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διάκριση μεταξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος νόμου.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 1418/1984 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις περιπτώσεις που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.}

 

4. α) Η παράγραφος 23 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, καταργείται και αναριθμούνται οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου.

 

β) Στην παράγραφο 24 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αναριθμούμενη κατά τα ανωτέρω σε παράγραφο 23, προστίθενται, μετά την περίπτωση γ', περίπτωση δ' και εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{δ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 26 περίπτωση ε' του παρόντος.

 

Για εταιρείες που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή είναι εγγεγραμμένες σε τάξη κατώτερη της τρίτης, ο Συντελεστής Γ' του Τύπου Κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό 80% του Συντελεστή Γ', όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις τρίτης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.}

 

γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 26 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση (χρήσεις 1998, 1999, 2000) και στην περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται η φράση στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 από τη φράση στην οικονομική κατάσταση του τελευταίου πριν από την αναθεώρηση έτους, για τη χρήση του οποίου έχει συνταχθεί ισολογισμός.

 

δ)Όπου στις παραγράφους 29 και 32 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αναφέρονται οι οικονομικές χρήσεις 1998, 1999, 2000, νοούνται αντίστοιχα οι τρεις τελευταίες πριν από την αναθεώρηση οικονομικές χρήσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ισολογισμοί, και αντιστοίχως, όπου αναφέρεται η οικονομική χρήση του έτους 2000, νοείται η τελευταία οικονομική χρήση πριν από την αναθεώρηση, εφόσον έχει συνταχθεί ο σχετικός ισολογισμός.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής για την εκτέλεση των δημόσιων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, επικουρούμενος από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού, μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες σε υποκείμενα όργανα. Οι ισχύουσες μέχρι τούδε διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προς τα λοιπά αποφαινόμενα όργανα των έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δηλαδή το αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης θεραπείας όργανο, τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο.

 

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3263/2004, η φράση τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών αντικαθίσταται από τη φράση τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3263/2004, πριν από τις λέξεις Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών, προστίθεται η φράση Όταν ως κριτήριο ανάθεσης επιλέγεται η χαμηλότερη τιμή κατά το άρθρο 1.

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3263/2004, μεταξύ των φράσεων σε κάθε διακήρυξη και ορίζεται υποχρεωτικά, προστίθεται η φράση έργου που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, μεταξύ των φράσεων έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστόκαι εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό, προστίθεται η λέξη πρόσθετης.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στην περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή, ή της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η ανοιχτή δημοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη διαδικασία με προεπιλογή διεξάγονται ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τη 10 προ μεσημβρίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, η οποία ορίζεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόμενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγωγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται διαφορετική ημέρα υποβολής των προσφορών, καθώς και μία ακόμα ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμών που διεξάγονται με τα συστήματα μελέτη - κατασκευή και μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου με διάφορα ανταλλάγματα. Με αποφάσεις των κατά τόπους νομαρχών και για διαγωνισμούς που διεξάγονται σε νησιά μπορεί να καθορίζεται μία επιπλέον ημέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών των φορέων του νομού.}

 

9. Η παράγραφος 14 του άρθρου 6 του νόμου 3263/2004 καταργείται.

 

10. α) Στη σύνθεση των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τις διατάξεις των άρθρων 146 και 149 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/1977), όπως ισχύουν, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τμήμα Κατασκευών και των πανελλήνιων οργανώσεων των μελετητών στο Τμήμα Μελετών, οι οποίοι υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τις οργανώσεις αυτές και ορίζονται ομοίως με την απόφαση συγκρότησης.

 

β) Στη σύνθεση όλων εν γένει των υφιστάμενων Τεχνικών Συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές και ορίζεται ομοίως με την απόφαση συγκρότησης, εφόσον στην υφιστάμενη σύνθεση δεν προβλέπεται ήδη η συμμετοχή τέτοιου εκπροσώπου.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η σύνθεση των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συμπληρώνεται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, μετά από υπόδειξη των ως άνω οργανώσεων. Η σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων της περίπτωσης β' συμπληρώνεται ομοίως για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του αρμόδιου για τη συγκρότηση οργάνου, ύστερα από υπόδειξη των οργανώσεων, εντός του κατά τα άνω τριμήνου.

 

11. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{5. Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με τριετή θητεία.}

 

β) Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από όλες τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις.}

 

γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών πλέον των ήδη ορισμένων, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των δημόσιων έργων δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα στους διαγωνισμούς που υπόκεινται εκ του νόμου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται με το σύστημα προσφοράς του άρθρου 13 του παρόντος, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται από τη Διακήρυξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.