Νόμος 2647/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις παρούσες διατάξεις νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εισερχόμενων στη χώρα και των εξερχόμενων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων.

 

2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανατίθεται η ευθύνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή προδιαγραφών της λειτουργίας και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών.

 

3. Συνοριακοί Σταθμοί ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που ορίζει τη συγκράτηση των σταθμών, την εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών που πρόκειται να στεγαστούν σε αυτούς και τη χωρική τους έκταση.

 

Στους τελωνειακά ελεγχόμενους και επιτηρούμενους χώρους των Συνοριακών Σταθμών δύνανται να εγκατασταθούν και μη δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στους λοιπούς χώρους των Συνοριακών Σταθμών επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, καταβάλλεται μίσθωμα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Συνοριακών Σταθμών.

 

Η διαχείριση των ανωτέρω εσόδων διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών, αποκλειστικά για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης και διαχείρισης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Ταμεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8)γ του άρθρου 18 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 

4. Η αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους ανήκει στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, στα χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων εγκαθίστανται οι Συνοριακοί Σταθμοί. Οι από αυτούς οριζόμενοι υπάλληλοι επιμελούνται της διαχείρισης του όλου συγκροτήματος, των εγκαταστάσεων και της κατανομής των χώρων κατά χρήση, μετά από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ανάμιξη στα της ασκήσεως του κατ' ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας.

 

Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, κατά το μέρος που δεν αφορά τα της ασκήσεως του κατ' ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας, έχει ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

Θέματα που αφορούν στην επιμελή άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού, των κατ' ιδίαν δημοσίων υπηρεσιών, ρυθμίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του αρμόδιου για - κάθε υπηρεσία υπουργού.

 

5. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Συντονιστική Επιτροπή Συνοριακών Σταθμών, έργο της οποίας είναι να γνωμοδοτεί και να διατυπώνει προτάσεις σε θέματα που αφορούν τους Συνοριακούς Σταθμούς και συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των αρμόδιων φορέων. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζονται ο γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Σε κατάλληλους προς αυτό χώρους εντός των Συνοριακών Σταθμών, αλλά εκτός των Τελωνειακών περιβόλων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να διοργανώνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου ή εκδηλώσεις με αντικείμενο την προβολή της εθνικής πνευματικής ή λαϊκής παράδοσης, καθώς και διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις βιβλίου ή εικαστικών τεχνών, προς το σκοπό της προβολής του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού και της σύσφιγξης των διασυνοριακών σχέσεων.

 

6. Οι όροι της λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών καθαρίζονται με Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, που Συντάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εγκρίνεται με κοινή απόφασή του και των υπουργών των οποίων υπηρεσίες περιλαμβάνονται στους σταθμούς και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο κανονισμός μπορεί να προβλέπει θέματα λειτουργίας κάθε υπηρεσίας που στεγάζεται στους σταθμούς, θέματα εμφάνισης και συμπεριφοράς του προσωπικού, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που τυχόν ανακύπτουν μεταξύ των υπηρεσιών, την επιμέλεια για την τήρηση της καθαριότητας και την εν γένει άψογη εμφάνιση των χώρων, τον ορισμό υπευθύνου για την τήρηση του κανονισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Ο κανονισμός λειτουργίας εφαρμόζεται από το σύνολο των υπηρετούντων στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Σταθμό, καθώς και των απασχολούμενων σε μη δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να υπεισέρχεται στην άσκηση του κατ' ιδίαν έργου των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Σταθμό.

 

7. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση Συνοριακών Σταθμών υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η διάρθρωση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών της μονάδων, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού της, κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων και ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων κατά κλάδο.

 

8. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, συνιστώνται οργανικές μονάδες της Περιφέρειας οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όπως αναφέρονται στις παρούσες διατάξεις.

 

Με τα ίδια διατάγματα καθορίζεται η βαθμίδα, η διάρθρωση, η έδρα των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι υπαλλήλων που μπορούν να προΐστανται σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Οι αρμοδιότητες που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης έργων κατασκευής και συντήρησης ασκούνται από τις Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων των οικείων Περιφερειών.

 

Οι αναγκαίες δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση των εν γένει εγκαταστάσεων και την άρτια λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Περιφερειών, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

 

9. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο απασχολείται στους λειτουργούντες Συνοριακούς Σταθμούς, μπορεί να μετατάσσεται στις οικείες Περιφέρειες με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998). Το εποχιακό προσωπικό μπορεί να, μεταφέρεται για την περίοδο μέχρι τη λήξη της σύμβασής του.

 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί των ήδη λειτουργούντων χερσαίων Συνοριακών Σταθμών.

 

Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 119/1973 (ΦΕΚ 197/Α/1973) καταργείται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

11. α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα.

 

β) Με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση σχετικής μελέτης που συντάσσεται κατά τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνονται οι μελέτες, τα έργα και οι προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών της περίπτωσης α'. Με την απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται η αδειοδότηση και η έγκριση, αποκλειόμενης της εφαρμογής κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

γ) Για τα έργα, μελέτες, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που είναι απολύτως αναγκαία για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 36 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), και όχι πέραν της 30-09-2016, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα της εφαρμογής του κεκτημένου Schengen.

 

δ) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

 

ε) Για τα ανωτέρω κτίρια, εγκαταστάσεις, κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται και λειτουργούν στους Συνοριακούς Σταθμούς δεν ισχύουν οι διατάξεις για την ασφάλεια της υπεραστικής κυκλοφορίας του προεδρικού διατάγματος 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998), όπως ισχύει.

 

στ) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χερσαία οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.

 

ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με το άρθρο 69 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.