Νόμος 2946/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) αντί ίσου προς το δέκα επί τοις εκατό (10%) του τέλους τίθεται ίσου προς το δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους.

 

2.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) μετά τη λέξη δαπανών τίθενται οι λέξεις αγοράς και και πριν από τις λέξεις αποκατάστασης ζημιών τίθενται οι λέξεις πρόληψης και.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) πριν από τις λέξεις κάλυψη επειγουσών προστίθενται οι λέξεις πρόληψη και.

 

3.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 αντί των λέξεων τυφλών ατόμων τίθενται οι λέξεις ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

β. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) παρατείνεται για τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

γ. Η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 παρατείνεται για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης μπορεί να καθορίζεται ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης για τις πολύτεκνες οικογένειες.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται περίπτωση λ)α' που έχει ως εξής:

 

{λ)α) Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών αυτών.}

 

6. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) για την έκδοση των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή αποφάσεων παρατείνεται για τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.}

 

8.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων που αναθέτουν στο Ταμείο, τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι και η αμοιβή του Ταμείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής του Ταμείου από τους πόρους του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, όταν στην ανάθεση προς το Ταμείο έχει προβεί Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του νόμου 2218/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πόροι από κάθε πηγή του Ταμείου, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες κάθε φορά πιστώσεις προς διαχείριση, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53, κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα.}

 

γ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η διαχείριση των ανωτέρω εσόδων διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών, αποκλειστικά για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης και διαχείρισης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Ταμεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.