Νόμος 2671/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαχείριση σιδηροδρομικής υποδομής και εκμετάλλευση υπηρεσιών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος συστήνεται ειδική υπηρεσιακή μονάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής, διαχωρίζονται υποχρεωτικά, από λογιστική άποψη, από τις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών.

 

2. Η εκτέλεση του Πενταετούς Προγράμματος Επενδύσεων Υποδομής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, το οποίο υποβάλλεται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ελέγχεται σε ετήσια βάση. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών κατ' έτος και προ της 30ης Μαΐου πλήρη έκθεση των εκτελεσθεισών κατά το προηγούμενο έτος επενδύσεων υποδομής, ενώ για κάθε έργο προϋπολογισμού άνω των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, αναπροσαρμοζόμενου ετησίως σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, υποβάλλει έκθεση, που περιέχει τον αρχικό και αναθεωρημένο προϋπολογισμό του έργου, το ποσό των υπολειπόμενων πληρωμών, το ποσό των πραγματοποιηθεισών πληρωμών και την πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

 

3. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους προϋπολογισμό των δαπανών διαχείρισης της υποδομής του επόμενου έτους.

 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι δαπάνες ανάπτυξης της υποδομής, οι δαπάνες συντήρησης της υποδομής, οι δαπάνες λειτουργίας της υποδομής και εν γένει όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνεται ο ως άνω προϋπολογισμός, καθορίζονται οι πηγές κάλυψης του και το ύψος της επιχορήγησης του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δημόσιο καταβάλλει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ετησίως αποζημίωση με βάση τον παραπάνω προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση του Ελληνικού Δημοσίου καταβάλλεται σε δωδεκατημόρια.

 

4. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που αφορούν στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών μπορούν να διαχωριστούν και,να ασκηθούν από ιδιαίτερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2366/1995 και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, ως ισχύουν.

 

Η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών μπορούν να ασκούνται από μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες. Μέρος των μετοχών των εταιρειών, που ασκούν την εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών, μπορεί να μεταβιβάζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους και έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε Οργανισμούς της Τοπικής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που ασκούν συναφή δραστηριότητα. Με την ανωτέρω εγκριτική απόφαση καθορίζεται το ποσοστό, ο αριθμός και ο τρόπος καθορισμού της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται. Η μεταβίβαση των μετοχών των παραπάνω εταιρειών μπορεί να γίνει και μέσω της διαδικασίας εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 22/Α/2003).

 

5. Οι παραπάνω εταιρείες μπορούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε εταιρείες με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητές τους, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα νόμο. Οι εταιρείες αυτές εποπτεύονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

6. Το Δημόσιο, ως μοναδικός μέτοχος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, χρηματοδοτεί, μέσω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, επενδυτικά προγράμματα του Οργανισμού για την ανανέωση και τη βελτίωση του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού του, καθώς και για την ανάπτυξη υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

7. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι ανώνυμες εταιρείες που θα εκμεταλλεύονται τις υπηρεσίες μεταφορών υποχρεούνται να διαχωρίσουν λογιστικά τις επιβατικές από τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε περίπτωση που εκμεταλλεύονται και λεωφορειακές γραμμές, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν το λογιστικό διαχωρισμό μεταξύ σιδηροδρομικών και οδικών υπηρεσιών μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.