Νόμος 2672/98 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των νέων Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, καταρτίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι Οργανισμοί αυτοί ψηφίζονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια και εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η πράξη του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς προηγούμενη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.}

 

2. Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες που προέρχονται από συνένωση περισσότερων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997, επιτρέπεται ειδικά για το έτος 1999 να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου των κατωτέρω ειδικοτήτων:

 

α) Οδηγών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων και

 

β) Χειριστών οδοποιητικών μηχανημάτων, δηλαδή φορτωτών και διαμορφωτικών ισοπεδωτών.

 

Ο αριθμός του προσωπικού αυτού των ανωτέρω εδαφίων α' και β' δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά ανώτατο όριο τον αριθμό των μηχανημάτων και μέσων που θα χορηγηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το έτος 1999, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

γ) Προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, πλην διοικητικού.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού για το έτος 1999 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς την έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 236/1994 και χωρίς την προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997.

 

Για τα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1990, όπως ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες μόνιμου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του νόμου 2503/1997 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διαπιστώνεται η ύπαρξη κενής θέσης ελεγκτή εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οποιονδήποτε λόγο, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών και δεν έχει περιέλθει σε αυτόν πρόταση ή υπόδειξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων ή στη δεύτερη ως άνω περίπτωση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ανάθεση των ως άνω καθηκόντων σε άλλο υπάλληλο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δύο εδάφια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναθέτει με απόφασή του, που λαμβάνεται χωρίς πρόταση ή υπόδειξη, τα καθήκοντα ελεγκτή εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε υπάλληλο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ή άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εξυπηρετείται ταμειακά από την ίδια υπηρεσία, των κατηγοριών του προσωπικού που αναγράφονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2503/1997.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.