Νόμος 2539/97 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προσωπικό Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό των δήμων και κοινοτήτων, που συνενώνονται κατά το άρθρο 1, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από τη συνένωση και διέπεται από τις διατάξεις του πρώτου και του τρίτου μέρους (βιβλίου) του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), ανάλογα με την εργασιακή σχέση που κατέχει.

 

Προς τούτο μέσα σε 1 μήνα από την εγκατάσταση των αιρετών αρχών των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, με την οποία διαπιστώνεται το ανωτέρω προσωπικό ως προσωπικό του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ίδια σχέση εργασίας που κατέχει.

 

2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των νέων Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, καταρτίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι Οργανισμοί αυτοί ψηφίζονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια και εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η πράξη του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς προηγούμενη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 

3. Για τη σύσταση θέσεων προσωπικού, λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη, ο αριθμός του προερχόμενου από τη συνένωση προσωπικού, η εδαφική έκταση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προήλθε από τη συνένωση, ο πληθυσμός του, η γεωγραφική του θέση, τα προσδοκώμενα έσοδά του, η έκταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου του, οι περιβαλλοντικές του υποχρεώσεις, ο αριθμός των δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αναπτυξιακή και λειτουργική δραστηριότητά του.

 

4. Οι θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας καταλαμβάνονται από προσωπικό της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα. Το προσωπικό αυτό εξελίσσεται μισθολογικά και βαθμολογικά κατά τις διατάξεις του πρώτου μέρους (βιβλίου) του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύει.

 

Ειδικά οι περιορισμένης διαβάθμισης υπάλληλοι των καταργούμενων κοινοτήτων που υπάγονταν στο δεύτερο μέρος (βιβλίο) του νόμου [Ν] 1188/1981 εξελίσσονται περαιτέρω κατά τρία μισθολογικά κλιμάκια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται περαιτέρω μισθολογική εξέλιξή τους κλιμακωτά μέχρι και το καταληκτικό κλιμάκιο.

 

Το προσωπικό της παραγράφου 1, που υπάγεται στο Α' μέρος (βιβλίο) του νόμου [Ν] 1188/1981, κατατάσσεται στις οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το προσωπικό που υπάγεται στο Β' μέρος (περιορισμένης διαβάθμισης) κατατάσσεται στις υπόλοιπες οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Το υπόλοιπο προσωπικό του Β' μέρους κατατάσσεται εκ προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου.

 

Για την κατάταξη σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ως κριτήρια επιλογής τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα χρόνια υπηρεσίας, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π..

 

Το προσωπικό της παραγράφου 1 δύναται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλει αίτηση μετάταξης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή δημόσια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών των δικαστηρίων, ή Περιφέρεια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του φορέα υποδοχής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν ο μετατασσόμενος υπάλληλος κατέχει οργανική θέση, τη θέση του αυτή καταλαμβάνει αυτός που έχει καταταγεί σε προσωρινή προσωποπαγή θέση του αυτού κλάδου και με τη σειρά εγγραφής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παρερχόμενης της προθεσμίας των έξι (6) μηνών το προσωπικό του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει καταταγεί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, μετατάσσεται υποχρεωτικά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη γίνεται σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία της Περιφέρειας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εντός του νομού. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το προσωπικό αυτό διατηρεί το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν τη μετάταξή του,

 

Οι μετατάξεις του προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος σε άλλες υπηρεσίες μπορεί να γίνουν και σε προσωποπαγείς θέσεις σε περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τους αρμόδιους Υπουργούς σε περίπτωση μετάταξης σε Υπουργείο, οι περιφερειακές υπηρεσίες του οποίου δεν υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

5. Οι περιορισμένης διαβάθμισης υπάλληλοι των κοινοτήτων εξελίσσονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. Οι αποδοχές των υπαλλήλων των καταργούμενων κοινοτήτων που ήταν ειδικής περιορισμένης διαβάθμισης εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 312, 313 και 314 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

6. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) ειδική επιτροπή αξιολόγησης για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που λειτουργεί:

 

α) σε κάθε νομό ή νομαρχία για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού κάθε νομού ή νομαρχίας,

 

β) σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα ή κεντρική υπηρεσία ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τους υπαλλήλους τους και από 1 υπάλληλο της Περιφέρειας του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 

Η ανωτέρω επιτροπή κρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, εφόσον βαθμολογούνται με ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με 9 ή 10 ή με 4 και κάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 316/1992 Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. (ΦΕΚ 161/Α/1992).

 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης στους οποίους λειτουργεί ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας της περιφέρειας της νομαρχίας Αθηνών όπου λειτουργούν τρία (3) υπηρεσιακά συμβούλια.

 

7. Στο άρθρο 83 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και μετά τη φράση ΔΕ35 δενδροανθοκηπουρών - δενδροκόμων - κηπουρών - ανθοκόμων προστίθεται η φράση:

 

{, του κλάδου ΔΕ2 εποπτών καθαριότητας, καθώς και του κλάδου ΔΕ32 μαγείρων.}

 

8. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας καλύπτονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται χωρίς την έγκρισης της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της [Π] 236/1994 πράξης υπουργικού συμβουλίου.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και για την ειδικότητα που δεν απαιτείται διαγωνισμός γίνεται από τους ίδιους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Για την πρόσληψη προσωπικού εκδίδεται απόφαση του συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Βάσει της απόφασης αυτής εκδίδεται προκήρυξη από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.

 

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού).

 

Μετά την παραπάνω δημοσίευση, δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού.

 

Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

 

Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο.

 

Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού).

 

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται, όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 

Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός 15 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 15 ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλη και ελλείψει αυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Δεν επιτρέπεται έκδοση προκήρυξης από δήμο ή κοινότητα πριν την πάροδο τριμήνου από την προηγούμενη, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998), την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) και την παράγραφο 2 τουάρθρου 3 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

9. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997):

 

α) η φράση οι δήμοι, οι κοινότητες και τα συμβούλια περιοχής αντικαθίσταται με τη φράση Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και

 

β) στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθενται το εξής:

 

{Στην περίπτωση που κάποιο δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στερείται Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού που λαμβάνεται πριν από την έναρξη κάθε νέου έτους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.