Νόμος 2725/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

 

α) από πέντε (5) έως επτά (7) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία.

β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία.

γ) από ένδεκα (11) έως 15 Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία.

δ) από 15 έως είκοσι ένα (21) Μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.

 

Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. Ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αθλητικής ομοσπονδίας καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναστολή έως 31-12-2020 βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.

 

Στον εκτελεστικό Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να καταβάλλεται, πλέον των εξόδων της παραγράφου 4 του άρθρου 4, και εύλογη αμοιβή, εφόσον:

 

α) μπορεί να καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας και

β) τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας υπερβαίνουν συνολικά το 50% της τακτικής επιχορήγησης.

 

Το ακριβές ύψος της αμοιβής καθορίζεται σε ετήσια βάση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 28 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναστολή έως 31-12-2020 βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

4. Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας αθλητικής ομοσπονδίας, αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

 

5. Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των αθλητικών ομοσπονδιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

6. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 73 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει 3 συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά 2 συνεχόμενες φορές πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί 2 συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος 2 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 71ου έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ' εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο 74ο έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει 4 συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το 71ο ή το 74ο έτος της ηλικίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.