Νόμος 2725/99 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβομένων αθλητών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, επιλύονται διαιτητικά από τις Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών.

 

2. Οι Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος άρθρου είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις ή στις ολομέλειες τμημάτων αμειβομένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με διετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονητών και αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβομένων αθλητών, όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Όταν δεν λειτουργεί ολομέλεια τμήματος αμειβομένων αθλητών ή αυτή αδυνατεί να τη συγκροτήσει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του πρωταθλήματος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε περίπτωση χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομοσπονδία του αθλήματος. Οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με διετή θητεία, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.

 

3. Οι πρωτοβάθμιες Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε Μέλη ως ακολούθως:

 

α. Από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Μέλη, που κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, όπου δεν λειτουργεί ολομέλεια τμημάτων αμειβομένων αθλητών, της ομοσπονδίας του αθλήματος, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται 1 Πρόεδρος Πρωτοδικών και 1 Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

 

β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέλειας των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

 

γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

4. Οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε Μέλη ως ακολούθως:

 

α. Από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία, των τακτικών μελών κληρώνονται 1 Πρόεδρος Εφετών και 1 Εφέτης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

 

β. Από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση νομικό, που ορίζονται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

 

γ. Από έναν εκπρόσωπο των αθλητών ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006), οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία μπορεί να διατάσσει τη μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίησή της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

6. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των πρωτοβάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσμίας, αποτελούν δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Αν οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών δεν επιτρέπεται. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

7. Οι δικηγόροι που ορίζονται ως Μέλη των παραπάνω επιτροπών πρέπει:

 

α) να έχουν ειδική εμπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο.

β) να μην είναι μέτοχοι ή Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντες σύμβουλοι αυτής ή Μέλη αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβομένων αθλητών.

γ) να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

8. Ο κάθε δικηγόρος, προκειμένου να ορισθεί ως μέλος των πιο πάνω επιτροπών, οφείλει, με ποινή ακυρότητας του διορισμού του, να υποβάλει στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή στην ολομέλεια των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, κατά περίπτωση, στην ομοσπονδία:

 

α) βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ειδική εμπειρία και γνώση του στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου κωλύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

9. Στα Μέλη των πιο πάνω επιτροπών, στους αναπληρωτές τους, καθώς και στους γραμματείς καταβάλλεται ειδική μηναία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών, ή άλλως, της οικείας ομοσπονδίας για την πρωτοβάθμια επιτροπή και της οικείας ομοσπονδίας για τη δευτεροβάθμια επιτροπή, τον προϋπολογισμό των οποίων βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.