Νόμος 4049/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θέματα επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006), οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία μπορεί να διατάσσει τη μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίησή της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης.}

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3262/2004 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών δεν επιτρέπεται. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του νόμου 2725/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3262/2004, τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122 και 127Β. Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.