Νόμος 2738/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μετατάξεις αποσπασμένων υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που είναι αποσπασμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τουλάχιστον δύο (2) συνολικά έτη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μετατάσσονται με αίτησή τους σε κενή θέση κλάδου της υπηρεσίας του Υπουργείου ή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που είναι αποσπασμένοι.

 

Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται. Όταν η μετάταξη γίνεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου απαιτείται και γνώμη του διοικούντος το νομικό πρόσωπο συλλογικού οργάνου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται σε προσωποπαγή θέση και ο μεταταγείς καταλαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμού του που θα κενωθεί, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

3. Για το μεταφερόμενο προσωπικό οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου ισχύουν από την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος. Οι θέσεις που κατέχουν οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους σε δήμους ή κοινότητες, καθώς και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αποσπασμένοι υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου. Η απαιτούμενη κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διάρκεια της αποσπάσεως στους φορείς της παρούσας παραγράφου ορίζεται σε 1 έτος.

 

Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται στην ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους έχουν αποσπασθεί σε αυτούς από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου 2515/1997.

 

5. Ειδικά για τους αποσπασμένους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους έχουν αποσπασθεί σε αυτήν από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

6. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

 

α) οι υπηρετούντες με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997),

 

β) το αποσπασμένο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προσωπικό,

 

γ) το αποσπασμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό και

 

δ) οι αποσπασμένοι στα γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και οι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεση σε γραφεία βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.