Νόμος 2738/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μετατάξεις σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κενές θέσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων των πρώην νομαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων, των οποίων οι αρμοδιότητες περιήλθαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994). Οι μετατάξεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην υπηρεσία του οποίου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, μετά από αίτησή τους, η οποία κατατίθεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Οι θέσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που παραμένουν κενές μετά από τις μετατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων του ίδιου κλάδου του οικείου Υπουργείου σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αυτοδικαίως αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και δεν μετατάγηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη σχετική αίτηση υπαλλήλου και συνεκτιμά την ειδική εμπειρία του κάθε υπαλλήλου από υπηρεσία του σε πρώην περιφερειακές ή νομαρχιακές υπηρεσίες Υπουργείων και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού του μητρώου. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ολοκληρώνουν τις μετατάξεις της παρούσας παραγράφου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Ο Νομάρχης κατά την τοποθέτηση των υπαλλήλων που μετατάσσονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, συνεκτιμά τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την προϋπηρεσία του υπαλλήλου στη θέση που κατείχε πριν τη μετάταξή του.

 

4. Η υφιστάμενη αυτοδίκαιη απόσπαση όσων από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπαλλήλων δεν μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αίρεται αυτοδικαίως από την ημερομηνία κάλυψης της αντίστοιχης θέσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με μετάταξη άλλου Υπαλλήλου και τοποθετούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου στο οποίο ανήκουν οργανικά.

 

5. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν σε κάθε περίπτωση ως προσωπική διαφορά τα τυχόν επιδόματα που ελάμβαναν κατά τη μετάταξή τους από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά ή άλλες επιπλέον τακτικές απολαβές.

 

{Εφόσον τα παραπάνω επιδόματα και απολαβές καταβάλλονται από ειδικούς λογαριασμούς,εξακολουθούν να βαρύνουν τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).

 

6. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό της παραγράφου 1 δύναται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έγκριση του Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλει αίτηση μετάταξης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή δημόσια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών των δικαστηρίων, ή Περιφέρεια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.}

 

7. α) Για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων και για σοβαρούς λόγους υγείας των ίδιων ή των μελών της οικογένειάς τους, που διαπιστώνονται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων Νομαρχών, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών.

 

β) Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995, με την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παύει να ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.