Νόμος 2773/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια παραγωγής, τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από:

 

α) εφεδρικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.

 

β) Σταθμούς ισχύος μέχρι 2MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικό εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς.

 

γ) Σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 24 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις διαπιστώνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

3. Εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.