Νόμος 2773/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προϋποθέσεις χορήγησής της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

 

2. Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.

 

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2003/54/ΕΚ (ΕΕL 176/2003), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τη διαδικασία τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23Α του νόμου αυτού.

 

4. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

β) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

 

γ) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

 

ε) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

στ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

 

ζ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.