Νόμος 2773/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανήκει αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Για το σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις σύνδεσης στο Δίκτυο, να λειτουργεί το Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί η ιδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.