Νόμος 2773/99 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

2. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:

 

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

β. Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης της Απόκλισης Παραγωγής - Ζήτησης σε δεδομένη χρονική περίοδο και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες μεταφοράς, διανομής και άλλες απαραίτητες διορθώσεις.

 

γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.

 

δ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, λαμβανομένων υπόψη της πιο υψηλής τιμής προσφοράς ενεργού ισχύος για έγχυση στο Σύστημα η οποία εντάσσεται στον προγραμματισμό, καθώς και των τυχόν μέτρων ή κινήτρων για να προάγεται η διαθεσιμότητα ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και των χρεώσεων για τις προγραμματισμένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, καθώς και τυχόν πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.

 

Για τον υπολογισμό αυτόν δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:

 

α)α) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

β)β) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Σύστημα με αποκλειστικό σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του Συστήματος, και

γ)γ) Από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος για άλλους λόγους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών.

 

ε. Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος.

 

στ. Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005) και με την παράγραφο 14 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

4. (πρώην 3) Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.