Νόμος 2773/99 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου:

 

α) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και στην περίπτωση υδροηλεκτρικών μονάδων μέχρι 10 MWe.

 

β) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω συμπαραγωγής. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 35 MWe.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

2. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει και για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου, ή μέσω συμπαραγωγής. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω Απευθείας Γραμμών σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται θερμική ενέργεια, όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια προμήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

3. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

4. Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας εγκατάστασης με βάση τα όσα προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

5. Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών.

 

Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.