Νόμος 2773/99 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στο Σύστημα σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 35 και 37 θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα:

 

(α) Για την παραγωγή η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια:

 

Χρέωση Ενέργειας είναι το ποσοστό 90% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης, γενικής χρήσης και,
Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του ίδιου τιμολογίου.

 

(β) Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής, εξαιρουμένης της συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια:

 

Χρέωση ενέργειας είναι το ποσοστό 70% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τόσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.
Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.

 

2. Τα επίπεδα της χρεωστέας ισχύος των παραγωγών προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου ορίζονται για κάθε περίπτωση στην απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό οίκοθεν Δ6/Φ1/8295/1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995).

 

3. Για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών προβλέπεται μόνο χρέωση ενέργειας υπολογιζόμενη ως ποσοστό του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσεις και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση ή γενικής χρήσης στη μέση τάση ή υψηλής τάσης, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ο αυτοπαραγωγός στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

 

4. Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου 3 ορίζεται σε 70% για παραγωγή ή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε 60% για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα ή μέσω συμπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα.

 

5. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείων του κόστους παραγωγής και διαχείρισης.

 

6. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο αυτό καθώς και στο επόμενο θεωρούνται ως μέγιστες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να καλεί τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν εκπτώσεις επί των μέγιστων τιμών.

 

7. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβαρύνεται με ειδικό ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των πωλήσεων της ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Το τέλος αυτό παρακρατείται από τους παραπάνω φορείς και αποδίδεται στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στο όριο του οποίου λειτουργούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για πραγματοποίηση τοπικών έργων ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.