Νόμος 2773/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση της αποστολής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ιδρύεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Γραμματεία.

 

2. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

3. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λειτουργεί και δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για το σκοπό αυτόν αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων κατά μια (1).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

4. Για τη στελέχωση της Γραμματείας συνιστώνται εξήντα πέντε (65) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις διακρίνονται ως εξής:

 

α) σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991,

β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής,

γ) Είκοσι (20) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ειδικότητες και τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

5. Το Προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α' και γ', της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Οι δικηγόροι που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρεται και να εντάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων Προσωπικό που υπηρετεί σε ς του δημόσιου τομέα, όπου αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, και ιδίως στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, για την κάλυψη θέσεων της παραγράφου 4, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις.

 

Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)).

 

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

7. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ορίζεται η κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο τρόπος συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο να κρίνει τα πειθαρχικό αδικήματα του προσωπικού αυτού.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι μισθοί, τα επιδόματα και κάθε θέμα σχετικό με τις πρόσθετες αποζημιώσεις, την υπερωριακή απασχόληση και την αποζημίωση μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

9. Το Προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπέχει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, που υπέχουν και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.