Νόμος 2307/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λειτουργία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο αριθμός των Νομαρχιακών Επιτροπών είναι 3, 4, 5 ή 6 αντίστοιχα για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με 21 μέλη, 25 μέλη, 31 μέλη και 37 και άνω μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές αυτές αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), καθώς και υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή νομαρχιακοί σύμβουλοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ψηφοδέλτια έχουν σχήμα ορθογώνιο, είναι μόνο έντυπα με τυπογραφικά στοιχεία μελανής απόχρωσης, ή δε απόχρωση του χαρτιού των ψηφοδελτίων και οι διαστάσεις τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών}.

 

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 2218/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 96 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται και στις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ίδιες αυτές διατάξεις ισχύουν και για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 

Το άρθρο 62 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 εφαρμόζεται ανάλογα και στις νομαρχιακές εκλογές σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών, ψηφίζουν στις νομαρχιακές εκλογές μόνο αν είναι γραμμένοι στο εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν αυτά τα καθήκοντά τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι και ψηφίζουν.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2218/1994 προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και στα 43-μελή 26 και 17}.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2218/1994 η φράση και για τα 37-μελή 19 και 18 αντίστοιχα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{για τα 37-μελή 19 και 18, για τα 41-μελή 21 και 20 και για τα 43-μελή 22 και 21 αντίστοιχα.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 11 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών και πριν από την ημέρα της εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο νομάρχης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι δίνουν στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:}

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου.}

 

10. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, μετά τη φράση Οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τον ανώτατο προστίθεται η φράση και τον κατώτατο.

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 22218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Επαρχιακά Συμβούλια.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994 προστίθενται τα εξής:

 

{Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, αναπληρώνεται από το δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακό σύμβουλο του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος στα πενταμελή και επταμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο αναπληρωτής του επάρχου, στα δε τριμελή προεδρεύει ο έπαρχος ή ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το νομάρχη.}

 

δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994 καταργείται.

 

11. Στο άρθρο 15 του νόμου 2218/1994 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 επιτρέπεται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο εφάπαξ ανακαθορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών, του αριθμού των μελών κάθε επιτροπής, των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής, καθώς και η αντικατάσταση των μελών των νομαρχιακών επιτροπών και των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών. Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για το χρονικά διάστημα που απομένει μέχρι τη λήψη της πρώτης διετίας της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος νομάρχης, ένας από τους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών με τη σειρά που έχουν ορισθεί.}

 

13. Τα δύο τελευταία εδάφια της περιπτώσεως η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μπορεί επίσης να μεταβιβάσει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και σε προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου (Έπαρχος) είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του επαρχείου που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εκτελεί τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου.}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών καταβάλλεται το 1/2 των εξόδων παράστασης του νομάρχη.}

 

15. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του ? άρθρου 13 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ένα δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με βαθμό Α' και εφόσον δεν υπάρχει με βαθμό Β' ή Γ' του ίδιου κλάδου και όταν λείπουν και αυτοί άλλου υπουργείου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας.}

 

β. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 προστίθενται τα εξής:

 

{Όμοια προσφυγή και με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών και των επάρχων,καθώς και των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι διατάξεις για την προσφυγή κατά των αποφάσεων του νομάρχη ισχύουν αναλόγως και για την προσφυγή κατά των αποφάσεων των ως άνω μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νομικών τους προσώπων.}

 

16. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 2218/1994 η φράση μετέχει ως τρίτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:μετέχει ως πέμπτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου.

 

17. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία θα βασίζονται στις δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα επαρχεία.}

 

18. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 2218/1994, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Οι θέσεις της κατηγορίας ειδικών θέσεων κατατάσσονται στους βαθμούς 1o και 2o }, καταργείται.

 

β. Στο άρθρο 30 του νόμου 2218/1994 προστίθεται παράγραφος ως κατωτέρω, η οποία λαμβάνει αριθμό 3 και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται σε 4, 5 και 6:

 

{3. Συνιστώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων δύο θέσεις και με πληθυσμό πάνω από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους τρεις θέσεις, καθώς και στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την Κεντρική Υπηρεσία τους, τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου νομάρχη ή προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984.}

 

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 2218/1994, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η γνώμη αυτή δεν απαιτείται για τη σύνταξη και ψήφιση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.}

 

19. Οι οργανισμοί εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύουν ως προς τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αναγράφονται σ' αυτούς μόνο κατά το μέρος που αυτές είναι σύμφωνες με τους νόμους 2218/1994, 2240/1994 και με τον παρόντα νόμο.

 

20. Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 31 του νόμου 2218/1994 καταργούνται και οι παράγραφοι 7 και 10 αναριθμούνται ως 6 και 7.

 

21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή από μία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε άλλη, καθώς και υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή συμβούλια περιοχής και αντίστροφα. Η μετάταξη γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων.}

 

22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον πρόεδρο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο νομάρχη και στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν από 01-01-1995.}

 

23. α. Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, που καταργούνται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με απόσπαση σε δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες, που επίσης καταργούνται, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπου υπηρετούν με απόσπαση. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να μεταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παραπάνω άρθρου, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του νομού της οργανικής τους θέσης ή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είναι αποσπασμένοι.

 

β. Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταργούνται καθώς και υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που κατά τη δημοσίευση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπηρετούν σε υπηρεσίες που καταργούνται ή στις συσταθείσες υπηρεσίες προγραμματισμού και διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και δύνανται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να ζητήσουν μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 2218/1994.

 

Για τη μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Ειδικά για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τη μετάταξη απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2Α του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) και με την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

24. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994, προστίθενται τα εξής:

 

{Εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη μοριοποίηση των μεταθέσεων των δημόσιων υπαλλήλων. Το σχετικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.}

 

25. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καλύπτονται κατά προτεραιότητα με μετατάξεις από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση των ως άνω Οργανισμών με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού και είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία.

 

Κατά το Χρονικό αυτό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ως άνω δικαιούμενοι μετάταξης υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε στον κρατικό φορέα είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να κριθεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας και να μεταταγεί σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κρίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν το δικαίωμά της με αίτηση μετάταξης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν ασκηθεί εντός της τετραετίας ούτε πραγματοποιηθεί η μετάταξη, τότε οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν αποσπασμένοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διατηρώντας το δικαίωμα κρίσης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται.

 

Οι δυνατότητες της παραγράφου αυτής παρέχονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις δημόσιες υπηρεσίες που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.}

 

26. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 20 του νόμου 2240/1994, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών,προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1995.}

 

27. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αιρετά όργανά τους, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα αντίστοιχα όργανά τους.}

 

28. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των διαμερισμάτων και η Τριμελής Επιτροπή.}

 

29. Η παράγραφος 7)γ του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Νομαρχιακές Επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 15, όπως αυτό ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως για τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.}

 

30. Η παράγραφος 10 α και β του άρθρου 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20 του άρθρου 11, των παραγράφων 3 έως 10 του άρθρου 16, των άρθρων 19, 20 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει τον όρκο και εγκαθίσταται με το νομάρχη και τους νομαρχιακούς συμβούλους του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις όσον αφορά το άρθρο 16 (παράγραφοι 3 έως 10).

 

Τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο νομάρχης του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο νομάρχης του άλλου νομαρχιακού διαμερίσματος και επί περισσότερων νομαρχιακών διαμερισμάτων ο μεγαλύτερος σε ηλικία νομάρχης των άλλων νομαρχιακών διαμερισμάτων.

 

Για την εκλογή νέου προέδρου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Πρόεδρος εκλέγεται ένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού.}

 

31. Στο άρθρο 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, προστίθεται παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

 

{11. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τις πράξεις αυτών. Αρμόδια επιτροπή για αυτά είναι η επιτροπή της έδρας της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.}

 

32. Στο άρθρο 40 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2240/1994, προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής:

 

{12. Η Τριμελής Επιτροπή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού, ως μέλη.

 

Στην Τριμελή Επιτροπή μπορεί να μεταβιβαστούν, με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητες των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15, καθόσον αφορά το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το γενικό μέρος του προϋπολογισμού και απολογισμού που αφορά την Κεντρική Υπηρεσία αυτής. Ομοίως, μπορεί να μεταβιβαστούν και αρμοδιότητες των περιπτώσεων ζ', κ)γ' και κ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2218/1994.

 

Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.}

 

33. Οι δαπάνες λειτουργίας του Προέδρου και της Κεντρικής Υπηρεσίας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2240/1994, μέχρι την ψήφιση των προϋπολογισμών των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των νομαρχιών της έδρας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

34. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται η Επιτροπή του άρθρου 18 παράγραφος 4 του νόμου 2218/1994 και λειτουργεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 47 του ίδιου νόμου.

 

35. α. Η περίπτωση κ)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ζ. η αποθήκευση και η εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων.}

 

β. Στην παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 44 του νόμου 2218/1994, μετά τις λέξεις προστασίας των θαλασσών προστίθενται οι λέξεις από πηγές ξηράς.

 

γ. Στην παράγραφο 1 περίπτωση δ' του άρθρου 51 του νόμου 2218/1994, μετά τις λέξεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πριν από τις λέξεις Λ της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων προστίθενται οι λέξεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 2218/1994 προστίθενται τα εξής:καθώς και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

ε. Στη νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994, μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

36. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα,όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του νόμου 1892/1990, καθώς και οι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξέρχονται του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι νομάρχες, μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός νομού, στον οποίο έχουν εκλεγεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1993 (ΦΕΚ 50/Α/1993).

 

37. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την απόφαση αυτή επίσης καθορίζεται ετησίως ποσοστό μέχρι 5% των πιστώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε νομό, το οποίο κατανέμεται από το νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων για απολύτως αναγκαίες έκτακτες δαπάνες ή μικρές επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων, κοινοτήτων και συμβουλίων περιοχής.}

 

38 α. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου, επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των νομαρχών μέχρι τριών (3) συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 περιπτώσεις β', γ', δ', στ' και ζ' του νόμου [Ν] 1256/1982, για χρονικά διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη.

 

β. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού που εκδίδεται προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των προέδρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι έξι συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη.

 

39. Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το όνομα Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και συντετμημένα ΕΝΑΕ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα.

 

Μέλη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

Όργανα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι τα εξής:

 

- Η Γενική Συνέλευση

- Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Η Εκτελεστική Επιτροπή

- Ο Πρόεδρος

- Το Εποπτικό Συμβούλιο

 

Πόροι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι οι εισφορές των μελών της, που καθορίζονται σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται αναλυτικά ο σκοπός της σύστασης της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, η εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε αυτήν, η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων της και ο τρόπος ανάδειξης αυτών, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων, οι πόροι, η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος, το προσωπικό, η οργάνωση, οι κανονισμοί, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

40. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το μετοχικά κεφάλαιο του κέντρου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ορίζεται ο αριθμός των μετοχών. Οι μετοχές ανήκουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.}

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 2218/1994 η φράση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

41. Το πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του νόμου 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στη γενική συνέλευση των μετόχων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο και τα μέλη της αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής. Η γενική συνέλευση εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι εννεαμελές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.