Νόμος 2880/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 223 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τους λογαριασμούς, η Δημαρχιακή Επιτροπή τους προελέγχει και, το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό ή, προκειμένου για δήμους οι οποίοι εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Λογιστή. Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 223 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μετά τις λέξεις ο απολογισμός προστίθενται οι λέξεις ή ο ισολογισμός.

 

2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 228 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Στους δήμους με πληθυσμό 5.000 κατοίκων και άνω συνιστάται με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ειδική ταμιακή υπηρεσία.}

 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999.}

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και συμπληρώθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει από 01-01-1999.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, στις ανωτέρω εκτάσεις, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και με τη συνδρομή της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.}

 

6. α. Η κατηγορία Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατηγορία Δ'

 

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

 

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

 

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

 

Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:

 

η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
εκδηλώσεις - εκπλήξεις (Happenings) στους χώρους του καταστήματος.

 

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμίδας.

 

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24-09-1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης της παραγράφου 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού, με τον οποίο έκλεισε το έτος.}

 

γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν από 01-01-2001.

 

δ. Το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24-09-1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23-04-1993 μέχρι 17-11-1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18-11-1999 μέχρι 31-12-2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31-12-2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.