Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 298

Άρθρο 298: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι και υπάλληλοι του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια μέχρι εξήντα μέρες κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιώματός τους.

 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται και τμηματικά ύστερα από αίτηση των δικαιούχων σε εργάσιμες μέρες και ώρες, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά τις εξήντα εργάσιμες μέρες το έτος.

 

3. Η ειδική άδεια του άρθρου αυτού χορηγείται με πλήρεις αποδοχές και θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 11 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000)

 

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους αντιδημάρχους στους οποίους χορηγείται άδεια μέχρι τριάντα μέρες κάθε έτος.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους προέδρους των διοικουσών επιτροπών των τυπικών ενώσεων δήμων και ικανοτήτων, καθώς και για τους προέδρους των αναπτυξιακών και λοιπών συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, εφ όσον δεν είναι δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων. Σε αυτούς χορηγείται άδεια μέχρι τριάντα ημέρες κατ' έτος επιπλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας.

 

Χορηγείται επίσης επιπλέον άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο στα μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999)

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και επί των ως άνω αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, εξερχομένων του δημόσιου τομέα μετά την εκλογή των ως άνω οργάνων.

 

7. Στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, στους αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων δήμων που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους προέδρους δημοτικών διαμερισμάτων που είναι πρωτεύουσες νομών, καθώς και στους Προέδρους Αναπτυξιακών Συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως είχε, αρχικώς, οριοθετηθεί, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, ανεξαρτήτως εάν μεταγενέστερα εξήλθαν αυτού, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης η ειδική άδεια του άρθρου αυτού για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2003.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 2880/2001 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004)

 

8. Στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που είναι και υπάλληλοι του κράτους, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 και έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, χορηγείται ειδική άδεια μόνο για ένα αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν το αξίωμα για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.