Νόμος 2946/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των ανωτέρω διαταγμάτων εφαρμόζονται αναλόγως και όταν οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνόμευσης ασκούνται είτε με συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), είτε από αντίστοιχη υπηρεσία Συμπολιτείας Δήμων και Κοινοτήτων. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την άσκηση της δημοτικής αστυνόμευσης από ειδική υπηρεσία (Διαδημοτική Αστυνομία) των Συμπολιτειών αυτών. Η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995). Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής Δήμου ή Κοινότητας σε Συμπολιτεία, οι συσταθείσες στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα θέσεις για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας καταργούνται και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές μετατάσσεται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη υπηρεσία της Συμπολιτείας και να παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών να ρυθμίζουν με απόφασή τους κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία, την υπηρεσιακή κατάσταση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.}

 

β) Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 και η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)γ του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000, ισχύουν αναλόγως και στις περιπτώσεις που το έργο της δημοτικής αστυνόμευσης ασκείται από ειδική υπηρεσία (Διαδημοτική Αστυνομία) Συμπολιτείας.

 

2. Η περίπτωση ι)θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)θ. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, καθώς και η άσκηση του υγειονομικού ελέγχου αυτών. Ο υγειονομικός έλεγχος ασκείται από τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία ή από τις Συμπολιτείες.

 

Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η σύσταση και αναγκαία στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας ή της Συμπολιτείας, για την άσκηση της αρμοδιότητας του υγειονομικού ελέγχου. Μέχρι την ημερομηνία δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως ο υγειονομικός έλεγχος εξακολουθεί να ασκείται σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.