Νόμος 2819/00 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, καθορίζονται:

 

α) οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσής τους,

 

β) τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όσων προσλαμβάνονται για τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα, ο τρόπος και η διαδικασία και το όργανο πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοιο διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται και να ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, αρμοδιότητες που ασκούνται από την Αγροφυλακή και να ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στην Αγροφυλακή.}

 

β. Στο άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για αδικήματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της. Η προανάκριση ενεργείται πάντοτε υπό την διεύθυνση και την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 23/2002.

 

ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αστυνομικού διευθυντή του νομού.

 

iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

 

iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους.

 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 35 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997, η κατανομή και τοποθέτηση των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού που υπηρετούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Οι ανωτέρω κατανέμονται και τοποθετούνται στους δήμους και τις κοινότητες στις οποίες έχουν διοριστεί. Με την απόφαση κατανομής και τοποθέτησης μπορεί να ανατίθενται στους ανωτέρω, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθήκοντα εισπράξεως και ελέγχου εσόδων - εξόδων και άλλων δήμων και κοινοτήτων της ίδιας Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος επιμερισμού της δαπάνης για την πληρωμή των αποδοχών τους μεταξύ των δήμων και Κοινοτήτων, τις ταμειακές ανάγκες των οποίων εξυπηρετούν οι ανωτέρω υπάλληλοι.

 

3. Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμίδας κρίνονται κατά προτεραιότητα για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων), οι υπάλληλοι των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκομίας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών (προσωρινός) με τυπικό προσόν πτυχίο βρεφονηπιοκομίας, εφόσον έχουν και τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για κρίση και επιλογή. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τα ως άνω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κρίνονται για την κατάληψη των ως άνω θέσεων και υπάλληλοι από τους υπόλοιπους υφιστάμενους κλάδους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων έχουν και όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον έχουν επιλεγεί για την κατάληψη της θέσης στην οποία υπηρετούν, ύστερα από κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

4. Για την άσκηση από τη Βουλή του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι νομάρχες, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στους Υπουργούς όλα τα στοιχεία που ζητούνται από αυτούς και αφορούν θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των νομικών τους προσώπων. Η μη παροχή ή η καθυστέρηση παροχής των στοιχείων συνιστά παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, η οποία τιμωρείται ποινικώς και πειθαρχικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 1, 28 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 31 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 2, 59 παράγραφος 3, 73, 82 παράγραφος 6, 7 και 8, 89 παράγραφος 1, 100 παράγραφος 2, 104 παράγραφος 3, 124 παράγραφος 1, 157 παράγραφος 1, 163 παράγραφος 3 και 5, 164 παράγραφος 2 και άρθρο δεύτερο παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999) αναφέρεται ως αρμόδιος για την έκδοση της οικείας πράξης υπουργός για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, την αντίστοιχη πράξη εκδίδει ο οικείος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.

 

6. Στο άρθρο 54 του νόμου 2218/1994 προστίθεται παράγραφος τέταρτη ως εξής:

 

{Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.}

 

7. α. Η ταμειακή υπηρεσία και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ενεργείται από ίδια ταμειακή υπηρεσία αυτής, που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της.

 

β. Η ταμειακή υπηρεσία και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να ενεργείται ομοίως από ίδια ταμειακή υπηρεσία των Ενώσεων, εφόσον αυτή προβλέπεται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λειτουργούν ταμειακές υπηρεσίες στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων γίνονται με χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τους.

 

8. Η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ερασιτεχνικών σχολών χορού για το Νομό Αττικής, που ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, μεταβιβάζεται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Απτικής. Το εκδοθέν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 1158/1981, προεδρικό διάταγμα 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983) εξακολουθεί να ισχύει.

 

9. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφειλές προς τους δήμους ή τις κοινότητες, από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι, οφειλές από το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων που βεβαιώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997, μπορεί να καταβάλλονται σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, μειωμένες κατά ποσοστό μέχρι και εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

 

Με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται η προθεσμία υποβολής της αίτησης, οι μηνιαίες δόσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής τους, οι συνέπειες μη καταβολής μιας εκ των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν επιστρέφονται.

 

10. Στη διάταξη της παραγράφου 1)α του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της, εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Υλικό και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, το οποίο έχει αναρτηθεί, επικολληθεί ή εγκατασταθεί, και συνθήματα που έχουν αναγραφεί σε εξωτερικούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αφαιρείται την πρώτη ημέρα της προεκλογικής περιόδου και αποκαθίστανται οι χώροι στην προτέρα κατάστασή τους, με ευθύνη και δαπάνες όσων προέβησαν στην ανάρτηση, επικόλληση ή αναγραφή ή διέθεσαν τους χώρους, καθώς και του υποψήφιου βουλευτή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.