Νόμος 2725/99 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

 

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος νόμου και, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του τμήματος Α' του παρόντος νόμου.

 

3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 15. Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9)

 

4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία.

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

 

Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC), αναγνωρίζονται πέντε (5) αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι ομοσπονδίες αυτές συνιστούν συνομοσπονδία με την επωνυμία Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με έδρα την Αθήνα, η οποία εκπροσωπεί τη Χώρο μας στην Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή. Στη συνομοσπονδία εκπροσωπούνται ισότιμα οι πιο πάνω ομοσπονδίες. Χρονικό διάστημα για την ίδρυση των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας ορίζεται οκτάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Γιο το διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη λήξη του οκταμήνου, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συγκροτείται ενδεκαμελής προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί τη Χώρα μας στην Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν πέντε (5) Μέλη από την Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΠΑΟΜ - ΑΜΕΑ), τέσσερα (4) Μέλη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΠΑΟΚΑ) και δύο (2) Μέλη από την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ). Τα Μέλη της Επιτροπής υποδεικνύονται από τις ομοσπονδίες του προηγούμενου εδαφίου. Αν παρέλθει το ως άνω οκτάμηνο, χωρίς να συσταθούν οι πέντε (5) ομοσπονδίες του πρώτου εδαφίου και η συνομοσπονδία, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, αίρεται η αθλητική αναγνώριση των ομοσπονδιών του πέμπτου εδαφίου και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα (11) Μέλη για την εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

 

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιo εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιo (IWBF).

 

Στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ) με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (WTGF) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (ETDSF), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004), με το άρθρο 2 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία αθλητές:

 

α) να γίνονται Μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους.

β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

 

Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες εκπίπτουν από Μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

 

7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος Ειδικά για να χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με ειδικές ανάγκες, απαιτείται πτυχίο Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του παρόντος.

 

8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ατόμων με ειδικές ανάγκες ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

9. Α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΠΕ).

 

Στην Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής μετέχουν 11 μέλη ως ακολούθως:

 

α) 8 αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΔΠΕ).

 

β) 1 εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

 

γ) 1 μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (ΣΕΠ), σύμφωνα με το καταστατικό του.

 

δ) 1 προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τρία Μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC).

 

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

 

α) Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

 

β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

 

δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

 

στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

 

ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

 

Για τη στελέχωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που συστήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που ιδρύεται με το εδάφιο Α' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Η ως άνω επιτροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή αυτή καταργείται με την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και με το άρθρο 38 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002), με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 78 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.