Νόμος 2725/99 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) - Ολυμπιακή Φλόγα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου έκτου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) μετονομάζεται σε Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

2. α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία εποπτεύεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους.

 

β. Στους σκοπούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

 

α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος,

β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος,

γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.

 

γ. Όργανα διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο Εφορεία και ο πρόεδρος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι εννεαμελές και εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους.

 

Πέντε (5) τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Το μέλος ή τα Μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex-officio Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με δικαίωμα ψήφου.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τετραετία 2001 - 2005, λήγει στις 31-12-2004.

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

 

Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης

της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

δ. Οι πόροι της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι:

 

I. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

II. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

III. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

IV. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.

V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

VI. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.

VII. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

VIII. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά Μέλη. Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

στ. Η διαχειριστική χρήση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.

 

Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού.

 

Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το νόμο [Ν] 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 302/2003 (ΦΕΚ 257/Α/2003) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1232/1982 (ΦΕΚ 22/A/1982) και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/A/1998), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.

 

η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία υποβάλλει στην ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά την έγκριση του προγράμματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, παραχωρεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα.

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστάται με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 302/2003 και μέχρι την 01-04-2004 η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002), με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνεται ρύθμιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ολυμπιακού χάρτη, με βάση τον οποίο στη διοίκηση μετέχουν τα μόνιμα Μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από την Ελλάδα, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και ένας Σύμβουλος Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μετέχουν επίσης μέχρι τρεις (3) αθλήτριες ή αθλητές και μέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι οποίοι ανακηρύσσονται ως Μέλη της από την ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μετά τη συγκρότησή της σε σώμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

4. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την Προστασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθορίζονται:

 

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.