Νόμος 2956/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της πολιτικής για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

α) Χαράζει την πολιτική του Οργανισμού κατ' εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

 

β) Αποφασίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εγκρίνει τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια καθεμίας από τις Εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 και τα υποβάλλει για τελική έγκριση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

γ) Ελέγχει τις Εταιρείες που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 ως προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί και ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

 

δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον απολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, καθώς και κάθε αναγκαία τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών.

 

ε) Αποφασίζει για την αγορά και εκποίηση ακινήτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την παραχώρησή τους κατά χρήση στις Εταιρείες των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος, για την επιχορήγηση των Εταιρειών αυτών και για την ανέγερση και συντήρηση ακινήτων και γενικότερα για την αξιοποίηση της περιουσίας του, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του.

 

στ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

ζ) Εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την κατάρτιση και τροποποίηση του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

η) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

2. Ο Διοικητής είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το εκτελεστικό όργανο των νόμων, των κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο κατά τον παρόντα νόμο ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ειδικότερα, ο Διοικητής:

 

α) Ως Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

β) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την καλή λειτουργία τους.

 

γ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Διοικητής μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση σε Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Διοικητή για εκπροσώπηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, Ο Διοικητής μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή δικηγόρο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στις υποθέσεις εκτός της έδρας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η προς εκπροσώπηση εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και στους Προϊσταμένους των κατά τόπους αντίστοιχων Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

δ) Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ε) Μπορεί να παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης.

 

στ) Αποφασίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε δαπάνη και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού που καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ζ) Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής τους.

 

3. Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Περιφερειακούς Διευθυντές ή Διευθυντές Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Η ως άνω απόφαση του Διοικητή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ανάκληση των αρμοδιοτήτων αυτών επιτρέπεται οποτεδήποτε με όμοια υπουργική απόφαση.

 

4. Στους Αντιπροέδρους, στους οποίους ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων κατά την προηγούμενη παράγραφο, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται αναλόγως η αποζημίωση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3/5 των τακτικών αποδοχών του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

5. Όταν ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.