Νόμος 2956/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όργανα διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι 17μελές και αποτελείται από:

 

α) Τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ως Πρόεδρο.

 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υποδεικνύονται από τον οικείο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους.

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, που υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους ο ένας υποδεικνύεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ζ) 5 εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: 1 από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 1 από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, 1 από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 1 από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 1 από το ΣΒΒΕ. Καθένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού διαδοχικά για 1 έτος, με σειρά που καθορίζεται από κοινού.

 

η) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκλέγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989), όπως ισχύει.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού πρέπει να έχουν γνώσεις και πείρα σε θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

4. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νομίμως από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις και στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία των 2/3 των διορισθέντων μελών και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν οι Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εφόσον συζητούνται θέματα, που αφορούν τις εταιρείες στις οποίες προΐστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους οι Γενικοί Διευθυντές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, άλλα στελέχη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή των εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος, καθώς και εμπειρογνώμονες.

 

7. Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ορίζεται με τετραετή θητεία από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με τετραετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.

 

8. Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ορίζεται πρόσωπο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και ιδιαίτερη επαγγελματική πείρα στα θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και με τουλάχιστον πενταετή πείρα σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

9. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τον αναπληρωτή του.

 

10. Πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα δεν διορίζεται ούτε διατηρείται Διοικητής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

11. Τα καθήκοντα του Διοικητή και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του προμηθευτή ή αναδόχου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε συμβάσεις έργων, προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών ή υπαλλήλου τους. Ο Διοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα, που συναλλάσσονται με τον οργανισμό, για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση αυτή, που επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

12. Ο Διοικητής είναι πλήρους απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να έχει άλλη επαγγελματική απασχόληση. Εάν αναλάβει επαγγελματική απασχόληση, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η κατοχή θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Φορέα κατά τις διατάξεις του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

Ο εκάστοτε Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο Διοικητής εκπίπτει από τη θέση του σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς επίσης και σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ή σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης εάν χωρίς αποχρώντα λόγο απουσιάζουν επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του ιδίου έτους.

 

15. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο θεωρείται ότι συγκροτείται νόμιμα μέχρι το διορισμό αντικαταστάτη, εφόσον με τα λοιπά μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, μπορεί να επιτευχθεί απαρτία.

 

16. Η θητεία του διορισθέντος αντικαταστάτη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

 

17. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Διοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε ζημιά που προξένησαν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από υπαιτιότητά τους και υπέχουν έναντι αυτού την ποινική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου.

 

18. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις νομικού συμβούλου και γραμματέα και τον καθορισμό της αποζημίωσης των συμμετεχόντων, ισχύουν οι διατάξεις περί αποζημιώσεως των συμμετεχόντων σε συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

19. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και εντός δύο μηνών συγκροτείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με την προηγούμενη σύνθεσή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.