Νόμος 3013/02 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκων και άνω μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση:

 

Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων μπορούν να συσταθούν μέχρι τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, για δε τους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων μέχρι δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις. }

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) καταργείται. Στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) κρίνονται οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου νομικού προσώπου.

 

3. Στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι ορίστηκαν, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, σε επιτροπές για την εκκαθάριση των δημοτολογίων και την κατάρτιση των νέων εκλογικών καταλόγων, κατά την πρόβλεψη του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) καταβάλλεται αποζημίωση στο πλαίσιο της πίστωσης με την οποία επιχορηγήθηκε ο κάθε δήμος από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ σύμφωνα με την [Α] 4177/07-02-2001 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου,επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη.

 

β. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου που αποσπάται. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στους ανωτέρω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους, καθώς και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης, καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν.

 

5. α. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), όπως ισχύει, μετά τη φράση των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα προστίθενται τα εξής:

 

{και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 12 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) εφαρμόζονται αναλόγως και για την προσθήκη του προσωπικού της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου.

 

6.α. Ποσά που θα καταβληθούν, από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους συνδέσμους των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, τα οποία αφορούν αμοιβές και πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων και των πριμ παραγωγικότητας, ύστερα από συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και εφόσον η σχετική απόφαση των οικείων οργάνων ληφθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές οφειλές αφορούν χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-1996.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμιστεί η τμηματική καταβολή των πιο πάνω ποσών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από τη λήψη της.

 

β. Η καταβολή ποσών που αναφέρεται στις ανωτέρω αμοιβές και επιδόματα, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-1996, και η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) θεωρείται νόμιμη.

 

γ. Στο τέλος του άρθρου 263 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στα θέματα για τα οποία επιτρέπεται συμβιβασμός και κατάργηση δίκης δεν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν μισθολογικές απαιτήσεις, όπως μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής.}

 

7. Το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία, καθορίζεται σε 15% επί του συνολικού αριθμού του προσλαμβανόμενου, κάθε φορά, ειδικού ένστολου προσωπικού, κατά τη διάκριση της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 231/2002 (ΦΕΚ 19/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006).

 

8.α. Για την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Εφέδρων αυτής και είχαν, πριν από την απόλυσή τους, την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

 

β. Το ως άνω δικαίωμα πρόσληψης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το οποίο αρχίζει από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παράγραφο 1)γ' του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

γ. Η επιλογή των προσλαμβανόμενων γίνεται μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο απευθύνονται τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων δήμων.

 

δ. Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών και οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων, η διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ε. Η σύμβαση πρόσληψης διαρκεί από ένα έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών συνολικά, όχι όμως πέραν του έτους από τη συμπλήρωση του αναφερόμενου στην περίπτωση β' του παρόντος άρθρου χρονικού διαστήματος. Οι προσλαμβανόμενοι από της ορκωμοσίας τους ασκούν καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου και δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας ή των επί μέρους οργανικών μονάδων της. Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως από την ημερομηνία διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, του συμβασιούχου από τα Μητρώα Εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

στ. Ως προς τις αποδοχές των ως άνω προσλαμβανόμενων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του φορέα στον οποίο προσλαμβάνονται

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα εφέδρων αυτής και είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

 

Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, η διαδικασία πρόσληψης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, που καταβάλλονται στους ανωτέρω, πέραν του ποσοστού της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2592/1998, σύνταξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

9. Το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που είχε αποσπαστεί σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980), όπως ισχύουν, μπορεί με αίτησή του και μετά απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου να μετατάσσεται στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, όπου έχει αποσπαστεί.

 

Το προσωπικό αυτό, ως προς τις υπηρεσιακές του μεταβολές και τα δικαιώματά του, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.