Νόμος 3016/02 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση - επωνυμία - διάρκεια - έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται Εταιρεία.

 

2. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τα παραπάνω, από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν την Εταιρεία εκτός αν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η οποία μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.