Νόμος 3016/02 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση της παραγωγής ή κατασκευής, καθώς και αξιοποίηση της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία Ολυμπιακών Έργων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τις Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών.

 

Η Εταιρεία δύναται πριν, κατά τη διάρκεια και έως το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων να συνάπτει συμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί ή θα της ανατεθούν κατά τις κείμενες διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να εκπονεί οικονομοτεχνικές, λειτουργικές, διαχειριστικές και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες που αφορούν και άλλα Ολυμπιακά ή μη έργα ή περιουσιακά στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)β του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) και το εδάφιο α' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

2. Ως περιουσιακά στοιχεία κατά την έννοια του παρόντος θεωρούνται:

 

α. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα.

 

β. Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ή δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003)

 

3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία ασκεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που προσιδιάζει στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων πραγμάτων.

 

Μπορεί ιδίως:

 

α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση, κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου.

 

β. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ή να παραχωρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή δωρεάν τη χρήση αυτών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή σε αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και να συστήνει ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών.

 

γ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

 

δ. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

ε. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή για λογαριασμό του Δημοσίου.

 

στ. Να αναθέτει την εκπόνηση μελετών και έργων που αφορούν την επισκευή, συντήρηση και οποιεσδήποτε αναγκαίες εργασίες για τη διατήρηση και αξιοποίηση όλων των ακινήτων.

 

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

 

η. Να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα της εταιρείας.

 

θ. Να συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

 

ι. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

 

ία. Να αναδέχεται μέσω κονδυλίων, προερχομένων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δανείων ή άλλων εσόδων της, την εκπλήρωση υποχρεώσεων άλλων φορέων του Δημοσίου, που αφορούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής, λειτουργίας και εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής, η διαχείριση, η διοίκηση και αξιοποίηση ανατίθεται στην εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) και το εδάφιο β' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

4.Η παραγωγή, η διοίκηση, η διαχείριση, η χρηματοδότηση της κατασκευής και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ανατίθεται για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο ή για κάθε συγκεκριμένη ομάδα ομοειδών στοιχείων στην εταιρεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Πολιτισμού και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών.

 

Στην απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των ανωτέρω και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο γ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

5. Η ανάθεση της χρηματοδότησης της παραγωγής και της κατασκευής, της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης κάποιων περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία, εξέλιξη και ολοκλήρωση των συμβάσεων ανάθεσης μελετών έργων ή προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή διαμόρφωση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003)

 

6. Εάν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας απαιτηθεί η απόκτηση κατά κυριότητα από αυτήν ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων από αυτά που της έχουν ανατεθεί, η κυριότητα αποκτάται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Στην περίπτωση που τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ακίνητα, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί τίτλο προς μεταγραφή, η οποία μεταγράφεται στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και οποιουδήποτε τέλους, αμοιβής ή δικαιώματος τρίτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)γ του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.