Νόμος 3051/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το γραπτό διαγωνισμό διενεργεί κεντρική επιτροπή που συγκροτεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από μέλη του ή πρώην μέλη του, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομότιμους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Η κεντρική επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται από τοπικές, ανά νομαρχία, επιτροπές που συγκροτούνται κατά τον ίδιο τρόπο.

 

Τα θέματα καθορίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

 

Τα γραπτά του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή, όπως ορίζεται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Βαθμολογητές, αναβαθμολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων μπορεί να ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές.

 

Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η κεντρική επιτροπή καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ερωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.

 

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με την οποία μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις αυτόματης βαθμολόγησης.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8)β' του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η βαθμολογία των επιτυχόντων, με άριστα το 100 και βάση το 60, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξής τους στους πίνακες επιτυχίας προσαυξάνεται ως ακολούθως:

 

α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 

β. Κατά δύο (2) μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 

γ. Κατά τις πάνω από το βαθμό πέντε (5) μονάδες και κλάσματα αυτών, με δύο δεκαδικά ψηφία, για τίτλο σπουδών με άριστα το δέκα, νοουμένου πάντοτε του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Για βαθμούς τίτλων σπουδών που εκφράζονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα γίνεται αναγωγή στη δεκάβαθμη κλίμακα.

 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι

 

δ. Κατά μισή (0,5) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.

 

ε. Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.

 

στ. Κατά μιάμιση (1,5) μονάδα λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.

 

ζ. Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.

 

η. Κατά δυόμισι (2,5) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.

 

θ. Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

 

ι. Κατά τριάμισι (3,5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

 

ι)α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας έξι (6) τουλάχιστον ετών.

 

ι)β. Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.

 

ι)γ. Κατά έξι (6) μονάδες λόγω εμπειρίας δέκα (10) ετών και άνω.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθεί σας εμπειρίας, από την έναρξη ισχύος του νόμου 2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τεσσάρων εξαμήνων, ο αριθμός των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και μόνο για τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί σε εξάμηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. Δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων θεωρούνται ίδιος φορέας.

 

Η ίδια προσαύξηση δίδεται λόγω εμπειρίας που αποκτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην πλήρωση θέσεων της ίδιας ειδικότητας φορέων, στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από συγχώνευση φορέων.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ως εμπειρία που συνεπάγεται προσαύξηση στη βαθμολογία θεωρείται επίσης εκείνη που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου δίδεται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση Οργανικών θέσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών.

 

Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρι την 31-12-2004. Ως χρόνος συμμετοχής για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

 

Για την απόδειξη εμπειρίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Όταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών.

 

ι)δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

 

ι)ε. Κατά δέκα (10) μονάδες για τους δημότες δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.

 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Οι πίνακες επιτυχίας καταρτίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.}

 

5. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, η φράση έξι (6) μηνών αντικαθίσταται με τη φράση ενός (1) έτους και στις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν, η λέξη εξαμήνου αντικαθίσταται από τη λέξη έτους.

 

6. Η παράγραφος 14 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.