Νόμος 3051/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση των μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.

 

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.

 

Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

 

2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

Α. Τίτλοι σπουδών

 

Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).

 

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης: εβδομήντα (70) μονάδες.

 

Δίπλωμα μετά-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

 

Μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

 

Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

 

Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 του νόμου αυτού και για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.

 

Το προσόν αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των θέσε ων που προκηρύσσονται για κάθε φορέα κατά κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μεγαλύτερο της μισής μονάδας διατίθεται μία θέση.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον Οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αποκτηθείσας εμπειρίας, από την έναρξη ισχύος του νόμου 2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τεσσάρων εξαμήνων, ο αριθμός των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 40% και μόνο για τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί σε εξάμηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. Δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Η ίδια προσαύξηση δίνεται και λόγω εμπειρίας που αποκτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην κάλυψη θέσεων της ίδιας ειδικότητας των φορέων στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες των καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από τη συγχώνευση φορέων.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ως εμπειρία που συνεπάγεται προσαύξηση στη βαθμολογία θεωρείται επίσης εκείνη που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η προσαύξηση σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο δίδεται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση οργανικών θέσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών.

 

Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρι την 31-12-2004. Ως χρόνος συμμετοχής για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

 

Γ. Γνώση ξένης γλώσσας

 

α) Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες,

β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες,

γ) για καλή γνώση: τριάντα (30) μονάδες,

δ) για μέτρια γνώση (μόνο όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη): δέκα (10) μονάδες.

 

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

Δ. Εντοπιότητα

 

Για τους δημότες Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις του Δήμου ή της Κοινότητας του οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος τους και δεσμεύονται να υπηρετούν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν και τις σχετικές προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από την κατάθεση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

 

Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στην ειδική γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο και αν και αυτός συμπίπτει, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

 

Για την απόδειξη της εμπειρίας και της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Όταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθεί σας εργασίας. Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή κοινοτήτων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθόριων περιοχών, που προβλέπονται στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) και με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

3. Η κατά το παρόν άρθρο αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται για όλους ή ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες με ειδική γραπτή δοκιμασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες (αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική αυτή γραπτή δοκιμασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την προ κήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη βαθμολογία κάθε συμμετέχοντος, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση που αυτός συμμετέχει σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας με βάση το πενήντα πέντε (55) και άριστα το εκατό (100) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2) και προσαυξάνει τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων έως διακόσιες μονάδες.

 

Ο βαθμός της ειδικής γραπτής εξέτασης ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Η οργάνωση της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το συντελεστή βαρύτητας και το περιεχόμενο της εξέτασης καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

4. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις ή από τον οργανισμό ή κανονισμό των οικείων φορέων ή από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ορίζεται συγκεκριμένη προϋπόθεση διορισμού, ο υποψήφιος που δεν έχει την απαιτούμενη προϋπόθεση δεν διορίζεται ανεξάρτητα από τη συνολική βαθμολογία του.

 

5. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, με το προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αίτημά τους για προκήρυξη θέσεων κατά το παρόν άρθρο

καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των ανωτέρω δύο κατηγοριών προσόντων.

 

6. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ό πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

α. Αριθμός τέκνων:

 

Εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας τριακόσιες (300) μονάδες.

 

β. Χρόνος ανεργίας:

 

Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά πενήντα (50) μονάδες.

 

γ. Χρόνος εμπειρίας:

 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση Β' της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

δ. Ηλικία:

 

Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) μονάδες

Για ηλικία άνω των 24 ετών έως 30 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.

 

ε. Εντοπιότητα:

 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση Δ' της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ου τω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, καταργείται.

 

3. Η υποπαράγραφος Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, που προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και αφορά προσλήψεις προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε λιγνιτωρυχεία και σταθμούς παραγωγής, διατηρείται σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη.

 

4. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 και οι παράγραφοι 18, 19 και 20 αυτού που προστέθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.