Νόμος 3144/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Όσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχουν ασφαλιστεί μέχρι 12-09-2002 για την απασχόλησή τους αυτή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Η επιλογή ασκείται με υποβολή σχετικής δήλωσης του ασφαλισμένου μέσα σε 4 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Σε περίπτωση επιλογής συνέχισης της ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον για το μέχρι 12-09-2002 χρονικό διάστημα έχει καταλογιστεί σε βάρος του εργοδότη Πράξη Επιβολής Εισφορών καταβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Εάν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί εισφορές και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία επιλογής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασφαλιστικού φορέα και ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου,

 

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η συνέχιση της ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε οι υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία ύστερα από αίτηση του εργοδότη και του ασφαλισμένου.

 

Στον εργοδότη επιστρέφονται οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στον δε ασφαλισμένο οι εργατικές εισφορές.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

 

Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Νομικών, του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, οι οποίοι εξακολουθούν να ασφαλίζονται στα εν λόγω Ταμεία.}

 

2. Δημοσιογράφοι, μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ειδικότητα του συντάκτη, κατά κύριο επάγγελμα στα γραφεία τύπου των Κρατικών Υπηρεσιών, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, εφόσον δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών και έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε άλλο εργοδότη. Δημοσιογράφοι, μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα στα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων, τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασφαλίζονται στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού από προηγούμενη απασχόλησή τους σε άλλον εργοδότη.

 

Για την ασφάλισή τους στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου, καταβάλλεται:

 

α) εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 9% και ισόποση εισφορά του ασφαλισμένου, που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών της συγκεκριμένης απασχόλησης και β) για τους λοιπούς κλάδους οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Λειτουργίας εισφορές.

 

Οι δικαιούμενοι από 01-01-2002 εφάπαξ βοηθήματος από τον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου πέραν του προβλεπόμενου από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του Κανονισμού Λειτουργίας ανώτατου ορίου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 223/1990 (ΦΕΚ 83/Α/1990) και τροποποιημένο ισχύει, λαμβάνουν και το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς μεταξύ αυτού και του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος που προκύπτει χωρίς ανώτατο όριο και οι δικαιούμενοι από 01-01-2003 τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς αυτής.

 

Οι δικαιούμενοι από 01-01-2004 και εφεξής εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνουν το ποσό που προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, καταργουμένου του ανώτατου ορίου.

 

Στους Δημοσιογράφους και Ειδικούς Επιστήμονες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου σε περίπτωση ασθένειας κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό, αποδίδονται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό δαπάνες ως ακολούθως:

 

α) για τις ιατρικές επισκέψεις και κάθε είδους εξετάσεις και ιατρικές πράξεις τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό του φορέα για παροχή περίθαλψης στην ημεδαπή.

 

β) για φαρμακευτική περίθαλψη αποδίδεται δαπάνη σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

 

γ) Για νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται στην αλλοδαπή αποδίδεται το ποσό του συνολικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλείου των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαφοροποιημένου κατά κατηγορία παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση μέχρι το διπλάσιο του ποσού του ημερήσιου κλειστού νοσηλείου κατά νοσηλευτικό τομέα των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ισχύει κάθε φορά στην ημεδαπή.

 

Για την απόδοση των δαπανών τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

 

Υποβάλλονται τα πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια ή οι σχετικές πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις θεωρημένες από την αρμόδια προξενική αρχή ή ελλείψει αυτής από την αρμόδια αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή και επίσημα μεταφρασμένα.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης της σχετικής δαπάνης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους από 01-01-2005 απασχολούμενους για πρώτη φορά σε επαγγέλματα που καθορίζονται με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκαταβάλλουν στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα υποβαλλόμενα μηνιαίως σχετικά δικαιολογητικά, για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους,}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001) προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Από τα ποσά της κρατικής εισφοράς του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) και ισχύει κάθε φορά, ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ετησίως μεταφέρεται στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού μέσα σε ένα (1) μήνα από την απόδοση της κρατικής εισφοράς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και αποτελεί έσοδο αυτού. Από τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ποσοστό 7,5%, το οποίο υπολογίζεται επί της ονομαστικής τους αξίας της 31-12-2002, μεταφέρεται εφάπαξ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού και αποτελεί έσοδο αυτού.}

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α/1993).

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προϊστάμενοι των Τμημάτων των παραγράφων 4 έως και 7 τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλάδου Διοίκησης εκτός από το Τμήμα Μεταφράσεων στο οποίο προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλάδου Μεταφραστών.}

 

8. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση της σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας για τη συνταξιοδότηση λόγων αναπηρίας ή χορήγηση επιδομάτων από το Ταμείο Νομικών είναι σε πρώτο βαθμό οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και σε δεύτερο βαθμό οι Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στις οποίες παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του Ταμείου.

 

Η σχετική δαπάνη και η αποζημίωση των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Νομικών.

 

Από την ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε ειδική διάταξη του Ταμείου Νομικών περί Υγειονομικών Επιτροπών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθορίζεται κατά περίπτωση το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλει το Ταμείο Νομικών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

9. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων χρονικής περιόδου μέχρι 31-12-2002, καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε 80 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

Οι ανωτέρω εισφορές απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, αν καταβληθούν εφάπαξ μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Σε περίπτωση εξόφλησής τους σε δόσεις τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις μειώνονται κατά 90%.

 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή, είτε της εφάπαξ οφειλής είτε 6 συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας του ευεργετήματος αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις.

 

Τα ποσοστά απαλλαγής ισχύουν:

 

α) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31-12-2002 και

 

β) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής τους.

 

Στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

10. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Αγροτική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και Υγείας εξακολουθεί και μετά τη συγχώνευση της ανωτέρω εταιρείας στην Αγροτική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών να ασφαλίζεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους ίδιους κλάδους στους οποίους ασφαλιζόταν μέχρι τη συγχώνευση.

 

11. Παρατείνεται η προθεσμία η οποία είχε οριστεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 120/2001 (ΦΕΚ 108/Α/2001), για την έναρξη λειτουργίας των τριών Υποδιευθύνσεων του Περιφερειακού υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθήνας που συστήθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989), για δύο (2) έτη.

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 13)α του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.}

 

13. Οι καθυστερούμενες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εισφορές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 61 του νόμου 2676/1999, ως εξής:

 

α) είτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων,

β) είτε σε 80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.

 

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Όσοι επιλέξουν τη ρύθμιση της οφειλής εφάπαξ πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραν του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και προκαταβολή 10% επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής.

 

Ειδικά για το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών που ισχύει στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, η είσπραξη της πρώτης διμηνιαίας δόσης θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του επόμενου διμήνου, με δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά ανώτατο όριο 3 διμηνιαίων δόσεων συνολικά.

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

 

Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών.

 

Η μη καταβολή της εφάπαξ οφειλής μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία ή η μη εμπρόθεσμη καταβολή 6 δόσεων συνολικά, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό δικαιώματος ρύθμισης και η εξόφληση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 2676/1999.

 

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 2676/1999.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως και 12 του άρθρου 61 του νόμου 2676/1999.

 

14. Το άρθρο 4 του νόμου 1239/1982 (ΦΕΚ 35/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων από Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς.}

 

15. Από 01-01-2004 θεσπίζεται υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών έσοδο που ανέρχεται σε ποσοστό 1 ‰ επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών πετρελαιοειδών από εμπόρια πάσης φύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων, των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου. Το Προκύπτον ποσό κάθε οικονομικής χρήσης καταβάλλεται από τις εταιρείες στο Ταμείο μέσα στο επόμενο έτος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ειδικά για το έτος 2004 καταβάλλονται ποσά που αντιστοιχούν στην οικονομική χρήση του έτους 2003.

 

Τα παραπάνω ποσά εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

16. Εξαιρείται το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/2000 άρθρο 4, κεφάλαιο Α, παράγραφος 4, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2001. Για τις συνταγές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανεξαρτήτως αξίας της συνταγής δεν απαιτείται θεώρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.