Νόμος 3232/04 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Οργανωτικές και διοικητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν υποθέσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και στις οποίες φέρεται ως διάδικος το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή στο όνομα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών εκπροσωπουμένου ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων από το αντίστοιχο προσωπικό εκ μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών κατά τη νομοθεσία που το διέπει.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις δίκες με διάδικο το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών μέχρι την πλήρωση των θέσεων δικηγόρων με το προβλεπόμενο από την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού οργανισμό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτού.}

 

3. Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής, διοικητικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις οικείες διατάξεις.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3029/2002 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών αποφασίζει για την έγκριση κάθε είδους προβλεπόμενης στον ετήσιο προϋπολογισμό του δαπάνης, μέχρι ποσού έξι χιλιάδων ευρώ.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθορίζεται κατά περίπτωση το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλει το Ταμείο Νομικών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ταμείο Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος).}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τον τίτλο: Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών}.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

8. Αν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου κατά νόμο διοικητικού οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με την οποία προσδιορίζεται απαίτηση αυτού από αναγνώριση ημερών εργασίας μετά από δήλωση απασχόλησης καταγγελία εργαζομένου, αναστέλλεται η είσπραξη της απαίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αν ασκηθεί προσφυγή.

 

Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή:

 

α. η απαίτηση δεν απαλλάσσεται από τις κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής,

β. στις χορηγούμενες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας δεν περιλαμβάνεται ως οφειλόμενο το ποσό της απαίτησης της οποίας έχει ανασταλεί η είσπραξη και

γ. η παραγραφή της απαίτησης αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της αναστολής.

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 214/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993), επεκτείνεται και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 εφαρμόζονται και προκειμένου για συνταξιούχους και επιδοματούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

11. Το ποσό που καταβάλλεται για τις δαπάνες διοίκησης ορίζεται στο 1/13 των πραγματοποιούμενων εσόδων από εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού Δώρου Εορτών Οικοδόμων.

 

Στο προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, που απασχολείται με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδεια δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, καταβάλλεται ειδική αμοιβή, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 80% των δαπανών διοίκησης και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εορτών Οικοδόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

12. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να συνάπτουν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συμβάσεις με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή θυγατρικές εταιρείες αυτού για τη διάθεση για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, ατόμων από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Η δαπάνη για την άσκηση αυτή βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3552/2007 (ΦΕΚ 77/Α/2007).

 

13. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να προβάλλουν τους σκοπούς και το έργο της Κοινωνικής Ασφάλισης με κάθε πρόσφορο μέσο, να διοργανώνουν ή να συνδιοργανώνουν συνέδρια, ημερίδες και γενικά εκδηλώσεις για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να εκδίδουν βιβλία και ενημερωτικά έντυπα κοινωνικό - ασφαλιστικού περιεχομένου μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι δαπάνες για τα ανωτέρω βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας.}

 

15. Η παράγραφος 16 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής εκδίδεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται:

 

Η εσωτερική λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
Ο τρόπος σύστασης της επιτροπής πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της.
Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της.
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Γραμματείας της.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής εκδίδεται Κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 13)α του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

17. Στο τέλος του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3505/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 για τους ιατρούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των Νοσοκομείων, Σταθμών Άμεσης Βοήθειας και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση.}

 

18. Σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που ο αριθμός των οργανικών τους θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25), και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 87 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα προακτέων υπαλλήλων στο βαθμό του Διευθυντή και υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν επιλεγεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης τουλάχιστον για δύο τριετίες.

 

19.α. Η περίπτωση γ του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ποσό της εντολής προς διάθεση κεφαλαίων για επένδυση σε ακίνητα και κινητές αξίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ομοίως οι Ασφαλιστικοί Φορείς υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 42 του παρόντος.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών ελέγχει τη νομιμότητα των επενδύσεων και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις επενδύσεις σε κινητές αξίες σύμφωνα με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 και σε ακίνητα σύμφωνα με τους κανόνες, προδιαγραφές και προτάσεις της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1)γ και 2)ε του άρθρου 43, αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα σχετικό πόρισμα στο εποπτεύον Υπουργείο.}

 

γ. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδύσεων που πραγματοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα τραπεζών και μετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται}.

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 2)α του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής δύο ειδικοί επί θεμάτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν όταν συζητούνται θέματα ακίνητης περιουσίας.}

 

ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής μπορεί να ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.