Νόμος 3147/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 1644/1986 (ΦΕΚ 131/Α/1986), 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 11, που έχει ως εξής:

 

{11. για τις αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν ισχύει η προθεσμία του άρθρου 80 του Αγροτικού Κώδικα.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1644/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Γεωργικοί κλήροι και οικόπεδα κτημάτων της Ηπείρου, τα οποία παραχωρήθηκαν προσωρινά σε Βορειοηπειρώτες, σύμφωνα με την 192/1954 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3194/1955 (ΦΕΚ 96/Α/1955), παραχωρούνται οριστικά στους προσωρινούς κληρούχους ή στους κληρονόμους τους, εφόσον έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους προσωρινούς κληρούχους υπέρ των οποίων εκδόθηκαν οριστικοί τίτλοι κυριότητας.}

 

3. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας, επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972, η διόρθωση, συμπλήρωση ή ακύρωση των τίτλων κυριότητας που εκδόθηκαν υπέρ των δικαιούχων οικοπέδων του συνοικισμού Λούρου Νομού Πρέβεζας.}

 

4. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1644/1986 προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, που έχουν ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την αντικατάσταση κλήρων οι οποίοι, εξαιτίας των έργων που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, κατακλύστηκαν από νερά και έγιναν ακατάλληλοι για καλλιέργεια. Το Δημόσιο επιτρέπεται να ανταλλάσσει αδιάθετες εποικιστικές εκτάσεις της περιοχής Κωπαΐδας, με άλλες εκτάσεις κληρούχων ή των νόμιμων διαδόχων τους ή και μη κληρούχων, εφόσον με την ανταλλαγή επέρχεται συγκέντρωση της ιδιοκτησίας. Ως προς τους όρους και τη διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρο 24.}

 

5. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Τα έσοδα από τη διαχείριση ή εκμίσθωση των κοινόχρηστων και διαθέσιμων δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων περιέρχονται στο Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας επιτρέπεται ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό των εσόδων να αποδίδεται στο δήμο ή κοινότητα στην κτηματική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι εκτάσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία απόδοσης. Τα ποσά που εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα από τους δήμους ή τις κοινότητες δεν επιστρέφονται.}

 

6. Στο άρθρο 31 του νόμου [Ν] 1644/1986 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών που έγιναν μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 18/1944 (ΦΕΚ 14/Α/1944).

 

Δικαιούχοι των εκτάσεων είναι οι αναγραφόμενοι στους σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες γαιών ή οικοπέδων ή οι νόμιμοι διάδοχοι τους.

 

Πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε βάρος των ανωτέρω διαγράφονται και δεν εισπράττονται}

 

7. Στην περίπτωση η της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που αποκτά η εταιρία με ανταλλαγή, περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας και τίθενται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, ύστερα από καταβολή τιμήματος ίσου προς την πραγματοποιηθείσα από την εταιρία δαπάνη για την απόκτηση τους. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, που συστήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 998/1979 και καταβάλλεται στην εταιρία κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 906/1980 (ΦΕΚ 226/1980).}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του νόμου 2637/1998 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα στην εταιρία κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που διέπονται την αγροτική νομοθεσία, δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, καθώς και ακίνητα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις της χώρας και σε δημόσια κτήματα. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τίτλο κυριότητας και μεταγράφονται.}

 

9. Η μεταβίβαση προς το Ελληνικό Δημόσιο των ακινήτων των καταργούμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2637/1998 Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Οργανισμού Βάμβακος, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται. Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας των ανωτέρω Οργανισμών που καταργούνται, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η παραχώρηση κατά κυριότητα ή η ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης ακινήτων των ανωτέρω οργανισμών, προς την εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 2637/1998 όπως ισχύει, ή προς το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Η σχετική με την κατά κυριότητα παραχώρηση. απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται.

 

10. Τα έσοδα από την εκποίηση ή τη διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων που περιέρχονται στην εταιρία, με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τις παραγράφους 6, 7 και 8, αποτελούν πόρους της εταιρίας αυτής και κατατίθενται στην αρμόδια κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του νόμου 2637/1998 τράπεζα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επιτρέπεται η διάθεση μέρους των κατά τα ανωτέρω εσόδων, για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας.

 

11. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001, αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56). Συμβολαιογραφικές πράξεις, που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του νόμου 2637/1, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

12. Η διάταξη του άρθρου 25 του νόμου 2732/1999 όπως ισχύει, αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος 2, που έχει ως εξής:

 

{2. ΤΟ ποσοστό που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 6 της 32700/21-09-1999 (ΦΕΚ 1851/Β/1999) απόφασης του Υπουργού γεωργίας, περιέρχεται στην εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 2637/1998, όπως ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε από το άρθρο 21 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

13. Στο νόμο 2637/1998 επέρχονται οι εξής διορθώσεις:

 

α) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 47, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001, οι λέξεις των παραγράφων 5 και 6 αντικαθίστανται από τις λέξεις της παραγράφου 5.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 διαγράφονται οι λέξεις της παραγράφου 2. Επίσης στην περίπτωση δ της ίδιας παραγράφου και άρθρου οι λέξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αντικαθίστανται με τις λέξεις στο άρθρο.

 

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001, οι λέξεις της παραγράφου 7 αντικαθίστανται με τις λέξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 4.

 

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 οι λέξεις των δύο τελευταίων εδαφίων αντικαθίστανται από τις λέξεις της παραγράφου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.