Νόμος 3147/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικό εποικιστικό θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 80 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με τις οποίες δημιουργήθηκαν δικαιώματα για την παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων, και οι οποίες δεν εφαρμόσθηκαν επί δεκαπενταετία από την έκδοσή τους, επιτρέπεται να ανακαλούνται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη.}

 

2. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Το δικαίωμα κυριότητας επί των ξένων τεμαχίων αποσβέννυται, εφόσον από το χρόνο κύρωσης της οριστικής διανομής έχει παρέλθει εικοσαετία.}

 

β) Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τους ορισμούς του άρθρου 246 του ίδιου Κώδικα και εκκρεμούν.

 

3. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) μετά τη λέξη παραχωρούνται αντικαθίσταται ως εξής:

 

{σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 246 του Αγροτικού Κώδικα εφαρμόζονται και για την αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας επί των χορτολιβαδικών εκτάσεων που έχουν παραδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 998/1979.

 

5. Το άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10 :Αναθεώρηση οριστικής διανομής αγροκτημάτων Ηπείρου

 

Με απόφαση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών, σε αγροκτήματα της Ηπείρου, στα οποία έλαβε χώρα διανομή ελαιοδένδρων ή άλλων δένδρων χωρίς να παραχωρηθεί και το υπό αυτά έδαφος, επιτρέπεται ο διαχωρισμός υπέρ των κληρούχων της κοινόχρηστης έκτασης που αναλογεί στον καθένα, επί της οποίας υφίστανται τα παραχωρηθέντα σε αυτούς ελαιόδενδρα ή άλλα δένδρα. Μετά την κύρωση της πράξης αυτής με απόφαση του Νομάρχη, εκδίδονται οι σχετικοί τίτλοι κυριότητας.}

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του νόμου 666/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ανατίθεται με απόφαση του Νομάρχη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες υποχρεούνται να συντάξουν πρακτικό για την εκτέλεση.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 666/1977 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{3. Η προστασία των κοινόχρηστων και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που έχουν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης διασφαλίζεται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες βάσει των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.}

 

8. Τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και από την Υπηρεσία Δασών της Περιφέρειας Αττικής είναι έγκυρα και ισχυρά. Οι παραχωρήσεις εποικιστικών εκτάσεων, που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και δεν εφαρμόζεται γι' αυτές η 108424/1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 οι λέξεις Διευθυντών Γεωργίας, αντικαθίστανται με τις λέξεις Γεωπόνου της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

10. α) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996) απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

β) Κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996, είναι έγκυρες και ισχυρές.

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1280/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι εκτάσεις, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο παραχωρούνται στο Δημόσιο, επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1341/1983 (ΦΕΚ 38/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Μεσολογγίου επιτρέπεται η παραχώρηση εκτάσεων, που βρίσκονται μέσα στις οριογραμμές της ανώτατης και κατώτατης στάθμης των ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και οι οποίες έχουν καταληφθεί μέχρι την 31-12-1965 και εξακολουθούν να κατέχονται, στους αρχικούς κατόχους ή τους νόμιμους διαδόχους τους για την παραχώρηση αυτή οφείλεται τίμημα ίσο με το ένα πέμπτο της αγοραίας αξίας των εκτάσεων, που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες, ετήσιες, άτοκες δόσεις.}

 

13. Με τη διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972, όπως ισχύει, κυρώνονται οι αναμορφώσεις διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του αναγκαστικού νόμου 431/1968.

 

14. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα δεν ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση και παρήλθε εικοσαετία από το χρόνο μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου ή της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.