Νόμος 3152/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα χρηματιστήρια λειτουργούν μόνο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Σκοπός των χρηματιστηρίων είναι η οργάνωση των συναλλαγών επί κινητών αξιών, παραγώγων και χρηματοπιστωτικών μέσων εν γένει Συνιστώνται ύστερα από άδεια λειτουργίας που παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Διατάξεις που αναφέρονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών εφαρμόζονται και στα χρηματιστήρια που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Κατ' εξαίρεση, διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία ή διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας αυτής με το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προσωπικό της, όπως οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παράγραφος 1, 6, 7, 8 και 29 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), εφαρμόζονται μόνο στην εταιρεία αυτή.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα μεταφερθεί το κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών πλεονάζον προσωπικό και θα ενταχθεί με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης.

 

3. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο χρηματιστηρίου ορίζεται σε 20.000.000 ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουμένως το μετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι μετοχές του χρηματιστηρίου είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

 

4. Για τη χορήγηση της άδειας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την ύπαρξη αναγκαίας υποδομής, την ύπαρξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002 και την καταλληλότητα (την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα, την ικανότητα, την εμπειρία και τα προσόντα) των μελών της διοίκησης και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του χρηματιστηρίου, καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης και εγκρίνει τους όρους λειτουργίας του χρηματιστηρίου και τον κανονισμό του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ελέγχει την καταλληλότητα όλων των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ή αν όσοι υπάρχουν δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για κάθε αλλαγή στη διοίκηση της εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, λαμβάνονται αποκλειστικώς υπόψη: η παραβίαση διατάξεων νόμου ή κανονισμού που διέπουν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου και των αγορών του, η παρακώλυση του έργου των εποπτικών αρχών κατά την άσκηση της εποπτείας και το γεγονός ότι έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

 

5. Για τη μεταβίβαση μετοχών του χρηματιστηρίου που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου ή για μεταβίβαση μετοχών συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 10%, 20%, 33%, 50% και 66% του μετοχικού κεφαλαίου του χρηματιστηρίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1806/1988 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

6. Για την ίδρυση στην Ελλάδα αγοράς αξιών, παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996) απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία παρέχεται η άδεια για την ίδρυση οργανωμένης αγοράς εκδίδεται ταυτόχρονα με την έγκριση του κανονισμού του οικείου χρηματιστηρίου ή της τροποποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2.

 

7. α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών εξαιρείται από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

β) Ειδικά ως προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο έλεγχος καταλληλότητας της διοίκησης, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των μετόχων διενεργείται κατά την πρώτη μεταβολή στη διοίκηση ή κατά την πρώτη μεταβίβαση μετοχών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

8. Με την εξαίρεση της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997), τα χρηματιστήρια και οι οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων που λειτουργούν στην Ελλάδα εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εποπτεία περιλαμβάνει την τήρηση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία των αγορών, την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού του χρηματιστηρίου και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηρίου, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

9. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του χρηματιστηρίου με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού που αφορούν στην επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις που αφορούν στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή λύση της ή την εκκαθάριση της περιουσίας της, εγκρίνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον προηγουμένως τις έχει εγκρίνει, ως προς τη σκοπιμότητά τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Η έγκριση αυτή απαιτείται και για τις αντίστοιχες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του χρηματιστηρίου με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

10. Η εισαγωγή σε χρηματιστήριο κινητών αξιών εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ίδιου του χρηματιστηρίου με ποσοστό ανώτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και κινητών αξιών εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αυτής, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 καταργήθηκε από το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.