Νόμος 3152/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κανονισμός χρηματιστηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε χρηματιστήριο συντάσσει κανονισμό τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει, εφόσον διαπιστώσει ότι είναι σύμφωνος με το νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις για την κεφαλαιαγορά. Η έγκριση αυτή παρέχεται ταυτόχρονα με την απόφαση για χορήγηση άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. Έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Η εγκριτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κανονισμός που προβλέπεται στο άρθρο αυτό συντάσσεται μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

2. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το χρηματιστήριο οφείλει να δημοσιοποιεί τον κανονισμό, όπως και κάθε τροποποίησή του, με κάθε πρόσφορο μέσο και πάντως τουλάχιστον στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου. Ο κανονισμός ή ύστερα από κάθε τροποποίησή του το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του κανονισμού, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και καταχωρείται, ύστερα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιτρέπεται να δίνονται, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και με έξοδά του, αντίγραφα του κανονισμού του χρηματιστηρίου.

 

3. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα σχετικά με:

 

α) τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των οργανωμένων αγορών του χρηματιστηρίου,

 

β) τη διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση στις αγορές του χρηματιστηρίου,

 

γ) την αναγκαία διασπορά των κινητών αξιών τους στο ευρύ κοινό, καθώς και τη διαδικασία επίτευξης διασποράς μέσω του χρηματιστηρίου κινητών αξιών κατά την πρώτη εισαγωγή τους, στην οποία δεν ισχύουν το ανώτατο και κατώτατο όριο του ύψους τιμών όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985,

 

δ) τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών,

 

ε) τη θέσπιση ειδικών κατηγοριών διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών και τις περιπτώσεις μετάταξής τους σε άλλη κατηγορία,

 

στ) τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ήδη εισηγμένων εταιρειών,

 

ζ) την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των κινητών αξιών και της μεταβολής των ποσοστών των βασικών μετόχων των εταιρειών,

 

η) την προσωρινή διακοπή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

 

θ) τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην αναστολή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών και τις προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που ήταν σε αναστολή,

 

ι) τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη διαγραφή κινητών αξιών,

 

ι)α) τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και της περιοδικής συνδρομής των εταιριών, οι κινητές αξίες των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση,

 

ι)β) την οργάνωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών,

 

ι)γ) τη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου,

 

ι)δ) τα τεχνικής φύσεως θέματα για την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συμβάσεων και τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος στις αγορές του χρηματιστηρίου,

 

ι)ε) τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών,

 

ι)στ) τις διαδικασίες απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του μέλους του χρηματιστηρίου,

 

ι)ζ) τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής των εισφορών και της συνδρομής που καταβάλλουν, εφάπαξ ή περιοδικώς, τα μέλη του χρηματιστηρίου,

 

ι)η) τις σχέσεις του χρηματιστηρίου με τα μέλη του και κάθε άλλο θέμα από αυτά που ρυθμίζουν οι καταργούμενες διατάξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ι)α' της επόμενης παραγράφου, καθώς και οι συνέπειες της παραβίασης των ρυθμίσεων του Κανονισμού.

 

Ειδικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις σχέσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τα μέλη του, που αναφέρονται στην υπό ι)στ' περίπτωση, δεν θα πρέπει να θίγουν τη συνέχεια λειτουργίας των υφιστάμενων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου μελών του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων που καταργούνται Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) Οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του τμήματος ΙΙ του άρθρου 3, καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985,

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998),

 

γ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999),

 

δ) οι παράγραφοι 1, 3 και 6 του άρθρου 2 του νόμου 2836/2000,

 

ε) οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 18 του νόμου 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/2000),

 

στ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 2843/2000,

 

ζ) η παράγραφος 4 του άρθρου 1, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του Τμήματος Δ' και το τελευταίο εδάφιο του Τμήματος Η' του άρθρου 2, το άρθρο 3, η περίπτωση δ' του άρθρου 4 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999),

 

η) το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 20, οι παράγραφοι 1, 4, 5 και 9 του άρθρου 22 και οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 24, του νόμου [Ν] 1806/1988,

 

θ) η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2396/1996,

 

ι) η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2341/1940 (ΦΕΚ 153/Α/1940)

 

ι)α) η παράγραφος 2 του άρθρου 56 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 2533/1997.

 

5. Στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εκδίδεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 ρυθμίζονται και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και την κατάρτιση συναλλαγών σε παράγωγα. Με τον ίδιο κανονισμό ορίζονται τα κριτήρια και οι γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των κάθε είδους δικαιωμάτων και συνδρομών που καταβάλλουν οι εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του νόμου [Ν] 2533/1997. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2, των περιπτώσεων α., β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2533/1997 και

 

β) του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3632/1928 (ΦΕΚ 137/Α/1928).

 

Με τον ίδιο κανονισμό προβλέπονται επίσης οι όροι και διαδικασίες τροποποίησης τεχνικής φύσεως παραμέτρων και χαρακτηριστικών των παραγώγων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001) δεν εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις δυνάμει των διατάξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου. Αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του οργάνου αυτού, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2533/1997, που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων αυτών παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι διατάξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 3 καταργήθηκε από το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.