Νόμος 3152/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μεταφορά αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας λειτουργίας χρηματιστηρίου, οι όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση της καταλληλότητας των μελών της διοίκησης και των μετόχων του, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την έγκριση των όρων λειτουργίας του.

 

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1. Η απόφαση αυτή ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται η δυνατότητα υποστήριξης της αγοράς από το χρηματιστήριο και η επάρκεια των τεχνικών του μέσων, τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων του επενδυτικού κοινού και μείωσης του κινδύνου, καθώς και τη διαδικασία ενημέρωσης των εποπτικών αρχών ως προς τη λειτουργία της αγοράς για την οποία χορηγείται άδεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των οργανωμένων αγορών, που πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό που εκδίδει το χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 3. Με την απόφαση αυτή προβλέπονται επίσης και οι όροι υπό τους οποίους ορίζονται στον Κανονισμό του χρηματιστηρίου αυστηρότερες ή πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής χρηματοπιστωτικών μέσων και η διαδικασία εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά. Ιδίως, μπορεί να προβλέπονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε οργανωμένης αγοράς, όπως η κατηγορία ή το είδος των κινητών αξιών ή των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά αυτή, η φύση και οι ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εκδίδουν τις κινητές αξίες ή ο κύκλος εργασιών τους, η υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οι γενικές προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να τίθενται στον Κανονισμό του χρηματιστηρίου οι όροι μετάταξης ή μεταφοράς των κινητών αξιών από μία οργανωμένη αγορά σε άλλη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

3. Εκδίδονται εφεξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3, της παραγράφου 10 του άρθρου 3, της παραγράφου 8 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 10,του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20, του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23, του δεύτερου και του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23, της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988),

 

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991),

 

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2396/1996,

 

δ) του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000),

 

ε) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7, της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997),

 

στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000),

 

ζ) της παραγράφου 2 του τμήματος Ι του άρθρου 3, των παραγράφων 2 και 8 του τμήματος Α. του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985,

 

η) του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 360/1985 (ΦΕΚ 129/Α/1985), και

 

θ) της παραγράφου 8 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992 (ΦΕΚ 22/Α/1992).

 

Αν για την έκδοση της απόφασης απαιτείται κατά τις διατάξεις αυτές προηγούμενη γνώμη, πρόταση ή εισήγηση, η απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση αυτή.

 

4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

5. Όπου προβλέπεται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία ότι απαιτείται γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Εξαιρείται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου η γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2471/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 καταργήθηκε από το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.