Νόμος 3175/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Φυσικό Αέριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-07-2005 οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι καταναλώνουν άνω των 25 εκατομμυρίων m3 φυσικού αερίου ετησίως ανά θέση κατανάλωσης και οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να εισάγουν, να προμηθεύονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου ή από τρίτους φυσικό αέριο για δική τους αποκλειστικά χρήση. Προς τούτο μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτόν από την 01-07-2005 ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να παρέχει στους παραγωγούς και συμπαραγωγούς του προηγούμενου εδαφίου πρόσβαση στο Σύστημα και στις σχετικές με αυτό υπηρεσίες που παρέχονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, βάσει δημοσιευμένων τιμολογίων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. Κατά την παροχή των υπηρεσιών του, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εφαρμόζει διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του Συστήματος, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος.

 

3. Οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου οπό κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες συνάπτονται με τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου ή με τρίτους, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν όρους επαχθέστερους από αυτούς που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου ή των τρίτων με τους δικούς τους προμηθευτές, ιδίως σχετικά με τις ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής φυσικού αερίου. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, οι οποίες αθροιζόμενες ως προς τους Πελάτες κάθε αντισυμβαλλόμενου υπερβαίνουν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτού προς τους δικούς του προμηθευτές. Αξιώσεις καταβολής τιμήματος με βάση τις ανωτέρω ρήτρες υφίστανται μόνο εφόσον γεννάται αντίστοιχη αξίωση σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτού με τους δικούς του προμηθευτές. Τα θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα οπό εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της, ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τρόπο ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός και να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και συλλέγει όλα τα αναγκαία προς τούτο στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.