Νόμος 4001/11 - Άρθρο 196

Άρθρο 196: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 15 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{15. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνιστάται 1 θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για τη συνεργασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τη Διεθνή Επιτροπή Ρυθμιστών Ενέργειας (ICER). Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου εξομοιώνονται με τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόμενα για τους αντιπροέδρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

2. Το άρθρο 25 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1 του Παραρτήματος 34 του άρθρου 3 της υπ' αριθμού 52115/2970/2008 (ΦΕΚ 2575/Β/2008) κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμού 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β/2004) κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 40 του νόμου 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή την Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα.

 

Για την περίοδο 2013 - 2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 7Ε της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] υπ' αριθμόν ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να τροποποιείται το προβλεπόμενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.}

 

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 55 εφαρμόζεται από 01-01-2012 και η πρώτη αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013. Για το έτος 2011 ισχύει η υπ' αριθμόν 372/2011 απόφαση [Α] της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν δραστηριότητες των κλάδων που αποσχίζονται και εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές Συμβάσεις από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το μέρος που τις αφορά.

 

5. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν δραστηριότητες είτε του κλάδου που εισφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε του κλάδου που παραμένει στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που αφορούν, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές Συμβάσεις από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατά το μέρος που τις αφορά.

 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται εντός 3 μηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το Προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Επιπροσθέτως, εντάσσεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

 

7. Το Προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει της προκήρυξης προσωπικού 1/9Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη αναγκών της.

 

8. Έως την ολοκλήρωση αφ' ενός των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Λειτουργού της Αγοράς, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, και αφ' ετέρου των διαδικασιών και υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που συστήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2773/1999 λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2773/1999 και ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β/2005) όπως ισχύει.

 

9. Η Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 03-03-2012 να προβούν στις δέουσες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αίτημα πιστοποίησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 ή 65.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο Ι5 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

10. Μέχρι την έκδοση των Τεχνικών Κανονισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία για τα αντίστοιχα Συστήματα Φυσικού Αερίου που συνδέονται με το Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τις οποίες οφείλει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μέσα σε ένα μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

11. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3175/2003 ισχύει έως και την 31-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3175/2003 ισχύει έως και την 31-12-2013.

 

12. Άδειες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής θερμικής ενέργειας, για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.

 

13. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών μονάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος, η οποία χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του νόμου 3734/2009, καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

14. Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισμοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται με διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 54 και τα απαιτούμενα έντυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτόν.

 

16. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) περιουσία - Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και των θυγατρικών της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περιουσία και ο επιμερισμός της σε έκαστη των εταιρειών θα γίνει στη βάση αναλογιστικής μελέτης που θα συνταχθεί μέσα σε έξι μήνες από την Έναρξη ισχύος του παρόντος στη βάση τεχνικά αποδεκτών αρχών, μεθοδολογίας και παραδοχών. Η αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τηςΔημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160//2002).

 

17. Η διάταξη της παραγράφου 5)α του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του παρόντος, καταλαμβάνει και εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 06-09-2010.

 

18. Με απόφαση των οικείων διοικήσεων οι επωνυμίες και τα αρκτικόλεξα των εταιρειών Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως και η απόδοση τους σε ξένες γλώσσες μπορούν να τροποποιούνται ελευθέρως.

 

19. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που μετασχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στο νέο φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.