Νόμος 3175/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απόκλιση Παραγωγής Ζήτησης, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (KWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση στο Σύστημα ή για απορρόφηση από το Σύστημα και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύεται στο Σύστημα ή απορροφάται από το Σύστημα κατά τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας.}

 

2. Το ενδέκατο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οριακή Τιμή Συστήματος, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η τιμή στην οποία διευθετούνται οι πληρωμές των προγραμματισμένων εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και οι χρεώσεις των προγραμματισμένων απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα.}

 

3. Το δέκατο πέμπτο και το δέκατο έκτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί δύο τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Οριζοντίως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής ή μεταφοράς ή διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλη δραστηριότητα άσχετη με την ηλεκτρική ενέργεια.}

 

4. Ο ορισμός Σύστημα του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και το δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.}

 

5. Στον ορισμό Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999, η περίπτωση 2 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας.}

 

6. Στον ορισμό Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 προστίθεται περίπτωση 7 ως εξής:

 

{7. Υβριδικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δευτερευόντως συμβατικές πηγές ενέργειας ή τροφοδοτούνται από το Δίκτυο ή το Σύστημα, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήματα αυτά.}

 

7. Η περίπτωση α)α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α)α) Στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός των υβριδικών σταθμών, καθώς και στους αυτοπαραγωγούς.}

 

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Προγραμματίζει τις εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, προσδιορίζει τη χρήση των Διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετεί τις πληρωμές και χρεώσεις για τις προγραμματισμένες εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο (ε), καθώς και συμβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλίζεται μακροχρόνια η διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος. Με τις συμβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι ανταλλάγματος να παρέχει σε μελλοντικό χρόνο διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων μονάδων παραγωγής για ορισμένο μέγεθος ισχύος και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το συνολικό μέγεθος ισχύος μέχρι το οποίο επιτρέπεται κάθε φορά ο Διαχειριστής του Συστήματος να συνάπτει συμβάσεις ισχύος παραγωγής καθορίζεται κατόπιν ειδικής μελέτης σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το ανώτατο μέγεθος των συμβάσεων ισχύος παραγωγής που συνάπτει ο Διαχειριστής του Συστήματος ορίζεται σε ισχύ εννιακοσίων (900) ΜW και αφορά ισχύ που εντάσσεται έως την 01-07-2007. Η ως άνω ισχύς των 900 MW δύναται να επαυξηθεί κατά τετρακόσια (400) ΜW κατ' ανώτατο όριο, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μελέτη της παραγράφου αυτής για την επάρκεια του συστήματος μέχρι 01-07-2007. Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, το μέγιστο και ελάχιστο των προσφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

10. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Ο προγραμματισμός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, για δεδομένη χρονική περίοδο, τον οποίο καταρτίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος όπως προκύπτει από την οικονομική ιεράρχηση των προσφορών για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να αντανακλούν τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών.}

 

11. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.}

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 προστίθεται περίπτωσης ζ' και η υφιστάμενη αναριθμείται σε η', ως εξής:

 

{ζ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15, οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων και ο τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους από όσους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το Σύστημα. Στους παραπάνω διαγωνισμούς της πρώτης εφαρμογής των 900 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο σύστημα μέχρι την 01-07-2007, δεν συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Στους διαγωνισμούς της επαύξησης των 400 ΜW μπορεί να συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για να διεκδικήσει συμβάσεις μέχρι το 50% της επαύξησης. Στους περαιτέρω διαγωνισμούς, πέραν των 1.300 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα μετά την 01-07-2007, συμμετέχει ισότιμα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χορηγείται εκ του νόμου αυτού άδεια παραγωγής για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών μονάδων, συνολικής ισχύος μέχρι 1.600 MW. Οι εν λόγω παλαιές μονάδες μετά την αντικατάστασή τους παραμένουν σε ψυχρή εφεδρεία και η διαχείρισή τους διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και αναλαμβάνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος στη βάση συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποκλειστικά για την παροχή από τον ίδιο επικουρικών υπηρεσιών και εφεδρείας. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών.}

 

13. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται σε ενιαία τιμή και κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται κατά το δυνατόν σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται.}

 

14. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{δ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, λαμβανομένων υπόψη της πιο υψηλής τιμής προσφοράς ενεργού ισχύος για έγχυση στο Σύστημα η οποία εντάσσεται στον προγραμματισμό, καθώς και των τυχόν μέτρων ή κινήτρων για να προάγεται η διαθεσιμότητα ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και των χρεώσεων για τις προγραμματισμένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, καθώς και τυχόν πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.}

 

15. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 του νόμου 2773/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

2. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών και επιπλέον εφόσον:

 

α) ο υποψήφιος προμηθευτής λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

 

β) είτε έχει στην κυριότητά του επαρκές δυναμικό παραγωγής εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ότι έχει εξασφαλίσει διαθεσιμότητα ισχύος από επαρκές παραγωγικό δυναμικό εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

 

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα ανάλογα με το επιτρεπόμενο από την άδεια προμήθειας μέγεθος της μεγίστης ηλεκτρικής ισχύος των πελατών του. Επιπλέον, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ο κάτοχος άδειας προμήθειας οφείλει να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Κώδικα Διαχείρισης, για την εξασφάλιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, για την εξασφάλιση της αναγκαίας εφεδρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας δυναμικότητας των Συστημάτων μεταφοράς και διασυνδέσεων, εφόσον απαιτείται.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την 01-07-2004, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από εκείνους που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί μικρές ομάδες μη οικιακών πελατών να ορισθούν μη Επιλέγοντες Πελάτες από 01-07-2004 εφόσον αποδεδειγμένα υφίστανται τεχνικοί λόγοι που αφορούν αποκλειστικά στην τεχνική αξιοπιστία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους και εφόσον η εξαίρεση αυτή έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 01-01-2006. Από την 01-07-2004, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται Επιλέγοντες Πελάτες.}

 

17. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 2773/1999 τροποποιούνται ως εξής:

 

{2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια, με όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δύναται να συνυπολογίσει στα τιμολόγια προμήθειας για την παροχή της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια κατά κατηγορία Επιλεγόντων Πελατών και προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.}

 

18. Στο άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 οι περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 2 τροποποιούνται ως εξής:

 

{στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.}

 

19. Στο άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι δαπάνες των περιπτώσεων στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού επιμερίζονται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.}

 

20. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) Το ειδικό τέλος που επιμερίζεται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η οποία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετήσια με μέριμνα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.}

 

21. Ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι την τροποποίησή τους κατά την εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.