Νόμος 3229/04 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας διεξαγωγής των παιχνιδιών που παίζονται στα καζίνα και απόδοσης των κερδών σε Δημόσιο και πελάτες είναι τακτικός, επιτόπιος και διαρκής και έκτακτος. Ο τακτικός και ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από Κλιμάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου δεν εμποδίζει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου την ίδια μέρα από διαφορετικό κλιμάκιο.

 

2. α) Η Επιτροπή συνιστά Κλιμάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων, που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης του Δημοσίου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι ελεγκτές κατά τον πρώτο χρόνο στελέχωσης των κλιμακίων εκπαιδεύονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους ανατίθεται και συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου ως εκπαιδευόμενοι Κατά τον τέταρτο και τελευταίο χρόνο της υπηρεσίας τους λειτουργούν κυρίως ως εκπαιδευτές των νέων ελεγκτών. Κατά το δεύτερο και τρίτο χρόνο απασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνων.

 

β) Η Επιτροπή τηρεί μητρώο Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων που καταρτίζεται κατόπιν επιλογής μεταξύ εκείνων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια αξιολόγησης.

 

Η επιλογή γίνεται σταδιακά ώστε να επιτυγχάνεται η κατ' έτος ανανέωση του 1/5 των ελεγκτών. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται αποσπώνται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην Επιτροπή. Απαγορεύεται παράταση πέραν της μιας φοράς της απόσπασης ή νέα απόσπαση στην Επιτροπή μετά τη λήξη της προηγούμενης, με έγκριση της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής καθορίζεται ειδικό επίδομα ελέγχου που καταβάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους.

 

γ) Στους ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας, μετακίνησης και διαμονής, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

 

δ) Οι ελεγκτές υπόκεινται στη νομοθεσία του πόθεν έσχες κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους ή της ανάθεσης καθηκόντων ελεγκτών, καθώς επίσης και τα πέντε επόμενα χρόνια.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού τα Κλιμάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων στελεχώνονται και από υπαλλήλους της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δημοσίου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και από πρώην υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υπηρετήσει ως ελεγκτές τουλάχιστον τρία χρόνια σε μονάδα αυτεπιστασίας ελέγχου καζίνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η διάρκεια και η διαδικασία της εκπαίδευσης των ελεγκτών που ασκούν καθήκοντα κατά την πρώτη εφαρμογή ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.