Νόμος 4141/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H παράγραφος 6 του άρθρου 16, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση ι)β' του άρθρου 17 και το άρθρο 22 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) καταργούνται.

 

2.α. Το άρθρο 25 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

Η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τυχερά παίγνια: Προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α.α. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου.

 

β.β. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λ.π.) και συνδέεται με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή / και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως μικτά παίγνια ή τυχερά παίγνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.}

 

β. Η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στοίχημα: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή / και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήματος.}

 

3. Στο άρθρο 26 του νόμου 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Διαδικασίες, το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από την τύχη ή από την τεχνική και πνευματική ικανότητα, χωρίς όμως οι συμμετέχοντες να έχουν προς τούτο οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση περιουσιακή επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι πιθανό να αποκτήσουν από τη συμμετοχή τους αυτή περιουσιακό όφελος, δεν χαρακτηρίζονται, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, ως τυχερά παίγνια.}

 

4. Το άρθρο 28 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 η φράση του άρθρου 5 αντικαθίσταται από τη φράση του άρθρου 29.

 

β. Στην υποπερίπτωση α.α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 οι λέξεις τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, αντικαθίστανται από τις λέξεις ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων,.

 

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{β) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή / και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους αδειών και πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή / και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' ως εξής:

 

{δ. Πόροι που προέρχονται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και από λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες, τις δραστηριότητες και τις υποδομές της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Η καταβολή των πόρων πραγματοποιείται απευθείας από τους υπόχρεους προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. H διαδικασία και ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε συναφές θέμα, ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.}

 

5. Το άρθρο 29 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, όπως και των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.}

 

β. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Το άρθρο 30 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 η λέξη λογισμική αντικαθίσταται από τη λέξη ηλεκτρονική.

 

β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθμισής τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα που συλλέγονται. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως:

 

α) η πρόσβαση από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού, και

 

β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου, είναι συνεχής υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των κατόχων της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ή / και ανάκληση της αδείας από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος νόμου. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματά τους. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες του τρόπου πρόσβασής της στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του νόμου 4002/2011, μετά τη φράση τυχερά παίγνια προστίθεται η φράση με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων όσον αφορά τις καθοριζόμενες από αυτόν διαδικασίες ελέγχου.

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση και η χρήση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή / και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων η απαίτηση χρήσης μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη μπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.}

 

9. Από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011 διαγράφεται η φράση και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημένους χώρους τρίτων.

 

10. Το άρθρο 42 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τις λέξεις όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, προστίθεται οι λέξεις ή, προκειμένου για τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται σε μικτούς χώρους, όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, μετά από τις λέξεις ενώ των προστίθεται η λέξη τυχερών.

 

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Μικτός χώρος διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα είναι κατάστημα ή χώρος, στον οποίο ασκείται νόμιμα άλλη εμπορική κύρια δραστηριότητα, και επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων.}

 

δ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Στις όψεις του καταστήματος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και εντός αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση μηχανών αυτόματης ανάληψης μετρητών.}

 

11. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 43 του νόμου 4002/2011 καταργούνται.

 

12. Το άρθρο 43 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην περίπτωση δ', μετά τις λέξεις πλόες εσωτερικού προστίθενται οι λέξεις ή εξωτερικού.

 

β. Η περίπτωση ε' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων, που πραγματοποιείται μόνο σε αμιγείς χώρους, στα υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντα πλοία, που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε', που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.}

 

13. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4002/2011 η λέξη ψηφιακό διαγράφεται.

 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 4002/2011 εφαρμόζονται σε κάθε παίγνιο τη διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή / και ελέγχει η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 52 του νόμου 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παραχωρεί στα παραπάνω άτομα κάρτα παίκτη για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο, καθώς και ο τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή.}

 

16. Το άρθρο 54 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις από το διορισμό των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αντικαθίσταται από τις λέξεις από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, και ρυθμίζει τα θέματα των ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' του άρθρου 25 του παρόντος νόμου,.

 

β. Στις περιπτώσεις, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 στα άρθρα 232 ως περίπτωση 15, 233 ως περίπτωση 20 και 237 ως περίπτωση 20 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987)), μετά τις λέξεις και τεχνικών και πριν τη λέξη παιγνίων προστίθενται οι λέξεις - ψυχαγωγικών.

 

17. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, υπό τον τίτλο Κώδικας Παιγνίων, οι ισχύουσες διατάξεις νόμων που αφορούν την οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων που διεξάγονται στην Ελλάδα, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ενδεικτικά κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), οι πάσης φύσεως διατάξεις που αφορούν οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων στα καζίνο, από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, το ιπποδρομιακό στοίχημα, τα Κρατικά Λαχεία ή άλλο φορέα, οι διατάξεις που αφορούν τα κάθε είδους δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου από τα παίγνια και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με αυτές. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων και η νέα γενικώς κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, η διενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, η αναίρεση προφανών σφαλμάτων από παραδρομή, η ορθογραφική και συντακτική διόρθωση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας.

 

18. H παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 8 του δεύτερου άρθρου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 €, με συντελεστή 15% για κέρδη μέχρι 500 € και με συντελεστή 20% για κέρδη από 500,01 € και πάνω. Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 €, με συντελεστή 15% για κέρδη 500 € και με συντελεστή 20% για κέρδη από 500,01 € και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.}

 

19. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 εφαρμόζονται στις κληρώσεις, στα παίγνια, στα στοιχήματα και στους διαγωνισμούς που διενεργούνται μετά την 01-04-2013. Τυχόν επιπλέον φόρος που παρακρατήθηκε δεν επιστρέφεται. Ως προς το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του δεύτερου άρθρου του νόμου 4093/2012.

 

20. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοίχημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.