Νόμος 3229/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής.

 

2. Από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου η Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

3. Για θέματα εγκρίσεως αδειών συστήνεται στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής Τμήμα Καζίνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

4. Από την ημερομηνία διορισμού της Επιτροπής Εποπτείας Τυχερών Παιχνιδιών καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

5. Με απόφαση της Επιτροπής συγκροτείται ειδική επιτροπή η οποία θα καταρτίσει νέο Κανονισμό Λειτουργίας Καζίνο, βάσει διεθνών προτύπων, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της ειδικής επιτροπής και του γραμματέα αυτής.

 

6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντίκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρμόδια για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής είναι η Επιτροπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.